Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2022-02
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 03/09/2022
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: J.F. Reumkens (Voorzitter), J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.E. Kamphuis, H. Kap, E.S. Noordzij, C. van der Sande-de Groot, N.M.A. Schnocks-Kriek, B. Verschoor, T. Hazeveld, M.J. van der Linden, A.J.Tijhof
Afwezigen: A. van Ballegooijen, C.M. Meerman-van Benthem
Secretaris:M. Kimah (commissiegriffier)
Klik hier voor het audioverslag
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening.


De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur en heet iedereen welkom; de commissieleden, collegeleden, mensen op de publieke tribune en uiteraard ook de mensen die ons thuis via het internet volgen.
Met kennisgeving zijn afwezig en hierbij afgemeld: mw. Meerman-van Benthem (CDA) en dhr. Van Ballegooijen (IBH).
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Er is vanavond één inspreker, dhr. Ras namens Belangenvereniging Den Kouwen Noort inzake het onderwerp bij Agendapunt 15. 20220070 : Vaststellen Auditplan 2021 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2021.

Conform AVG is akkoord gevraagd aan de inspreker voor; (1) de Live uitzending, (2) het noemen van naam tijdens de commissievergadering en (3) het gebruiken van de naam ten behoeve van het verslag van de commissievergadering.
Een getekende verklaring is ontvangen door de griffie.

De inspreektekst en bijlagen zijn voorafgaand aan de commissievergadering in IBABS geplaatst én uitgedeeld aan de commissie- en collegeleden.
03

Vaststellen agenda.


De voorzitter, dhr. Reumkens (IBH), stelt voor om Agendapunt 15. 20220070 : Vaststellen Auditplan 2021 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2021, naar voren te halen en te behandelen na Agendapunt 8.

Agendapunt 13. 20220006 : Kennisnemen van de TURAP 3 2021 Syntrophos, staat als raadsagenda punt op de agenda van de commissie AZM. Dit is evenals LIS AZM 1. de TURAP 2 2021 Syntrophos een informerend stuk. Er is geprobeerd dit te corrigeren, maar dit is niet gelukt.
Er wordt voorgesteld om Agendapunt 13. 20220006 : Kennisnemen van de TURAP 3 2021 Syntrophos vanavond van de agenda te halen en als Ingekomen stuk te beschouwen en komt terug bij Agendapunt 7. Ingekomen Stukken en mededelingen commissie.

De raadscommissie AZM stemt hiermee in.

De agenda is hierbij unaniem en conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


De commissie- en collegeleden worden in de gelegenheid gesteld mededelingen te doen evenals het stellen van vragen.

De door de individuele commissieleden gestelde vragen worden mondeling toegelicht/beantwoord door de betreffende, verantwoordelijke portefeuillehouder.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de gecombineerde vergadering ZWO, WWR en AZM van 12 januari 2022.


Er zijn van te voren geen inhoudelijke aanmerkingen geleverd op de gecombineerde besluitenlijst van ZWO, WWR en AZM van 12 januari 2022.
De tekstuele aanpassing is verwerkt en de besluitenlijst van de gecombineerde vergadering is hierbij conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


De vooraf gestelde technische vragen zijn schriftelijk beantwoord.
Inzake de door de commissieleden gestelde vragen op de TURAP 3 2021 Syntrophos deze zijn inmiddels schriftelijk beantwoord door de portefeuillehouder/wethouder mw. Den Brok. De beantwoording is tevens in IBABS geplaatst.

De Lijst van Ingekomen Stukken van de commissie AZM is hierbij voor kennisgeving aangenomen.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Geen bijzonderheden, de Lijst van Ingekomen Stukken Raad is hierbij voor kennisgeving aangenomen.
09

20220036 : Beschikbaar stellen budget COVID-19 steunmaatregelen 2022 - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De door de fractie GroenLinks en PvdA vooraf gestelde technische vragen inzake Beschikbaar stellen budget COVID-19 steunmaatregelen 2022; zijn beantwoord en in IBABS geplaatst, evenals de beantwoording van de vragen gesteld bij de raadsvergadering van 27 mei 2021 inzake het beschikbaar stellen van budget COVID-19 steunmaatregelen.

De fractie GroenLinks wil graag verheldering hebben inzake COVID-19 steun aan bedrijven.
@ Portefeuillehouder/wethouder Spoon nodigt mevrouw Verschoor uit voor een gesprek waarin verheldering zal worden gegeven.

De raadscommissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 23 maart 2022 als bespreekstuk.
10

20220028 : Instemmen met de zienswijze aan het Dagelijks Bestuur van de Veiligheids Regio Rotterdam-Rijnmond - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Er wordt gelegenheid gegeven in het 1e en 2e termijn vragen te stellen, deze zijn afdoende beantwoord. Daarnaast is aangegeven dat er spelfouten zitten in de zienswijzebrief, deze zullen voorafgaand aan de verzending op 15 maart ook inhoudelijk, tekstueel (spelfouten) worden nagekeken en gecorrigeerd.

Het advies wordt in stemming gebracht.

De raadscommissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 23 maart 2022 als hamerstuk.
11

20220030 : Kennisnemen van de Kadernota 2023 en wijziging Gemeenschappelijke regeling VRR - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Er wordt gelegenheid gegeven in het 1e en 2e termijn vragen te stellen, deze zijn afdoende beantwoord.

Het advies wordt in stemming gebracht.

De raadscommissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 23 maart 2022 als hamerstuk.
12

20220047 : Ophogen begroting voor zowel baten als lasten voor de aanpak Nationaal Programma Onderwijs - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De fractie D66 en GL zullen beiden terugkomen op dit punt bij de raadsvergadering.

De raadscommissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 23 maart 2022 als bespreekstuk.
13

20220006 : Kennisnemen van de TURAP 3 2021 Syntrophos - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Er wordt voorgesteld om Agendapunt 13. 20220006 : Kennisnemen van de TURAP 3 2021 Syntrophos vanavond van de agenda te halen en als Ingekomen stuk te beschouwen en komt terug bij Agendapunt 7. Ingekomen Stukken en mededelingen commissie.Inzake de door de commissieleden gestelde vragen op de TURAP 3 2021 Syntrophos deze zijn inmiddels schriftelijk beantwoord door de portefeuillehouder/wethouder mw. Den Brok. De beantwoording is tevens in IBABS geplaatst.
Aldus voor kennisgeving aangenomen.
14

20220052 : Beschikbaar stellen budget t.b.v. Sportfondsen Maatschappelijke Accommodaties Hellevoetsluis BV - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De vooraf gestelde technische vragen door de fracties GroenLinks en PvdA zijn beantwoord en in IBABS geplaatst.

Het advies wordt in stemming gebracht.

De raadscommissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 23 maart 2022 als hamerstuk.
15

20220070 : Vaststellen Auditplan 2021 gemeente Hellevoetsluis en verstrekken opdracht aan accountant voor controle jaarrekening 2021 - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Er wordt gelegenheid gegeven in het 1e en 2e termijn vragen te stellen, de inspreker wordt in de gelegenheid gesteld te reageren, maar heeft hier geen behoefte aan.

Het advies wordt in stemming gebracht.
De raadscommissie AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 23 maart 2022 als hamerstuk.
16

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
17

Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


Er zijn geen bijzonderheden te melden.
18

Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.


10 maart is een Radenbijeenkomst, hier zal toelichting worden gegeven over de drie visies, (1) Besturingsvisie (2) het Dienstverleningsconcept, en (3) I-visie.
19

Ontwikkelingen rondom het Coronavirus.


Geen bijzonderheden. In het presidium zal worden voorgelegd dit agendapunt van de raadscommissie agenda te halen, is niet meer actueel.
20

Sluiting.


De voorzitter dankt alle aanwezigen voor hun bijdrage en sluit de vergadering.
21

Sluiting.