Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 02/20/2019
Nummer:2019-04
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 16 januari 2019.
06Actiepuntenlijst.
07 Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920190018 : Vaststellen Verordening Starterslening Hellevoetsluis 2019 en beschikbaar stellen krediet Starterslening.
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1020190012 : Beschikbaar stellen aanvullend krediet ten behoeve van winkelcentrum De Struytse Hoeck.
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1120180737 : Startnotitie Actualisatie Speelruimtebeleid Hellevoetsluis
- ( Schop, P. ) - OpiniŽrend

(4 stukken ter inzage)
1220190077 : Belegstuk fractie GroenLinks, betreffende invoeren ja-ja-sticker in Hellevoetsluis.
Reden tot agenderen: dit punt is op verzoek van de fractie GroenLinks op de agenda geplaatst (belegstukje toegevoegd).

(1 stukken ter inzage)
13Stand van zaken wijkbeheer.
14Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,