Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2021-01
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 01/14/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: J.F. Reumkens (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.J. de Graaff-van Lith, K.E. Kamphuis, H. Kap, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, J.F. Reumkens, C. van der Sande-de Groot, B. Verschoor, W. Langendoen, M.J. van der Linden, N.M.A. Schnocks-Kriek, A.J.Tijhof, M.C. Junius (burgemeester), M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder)
Afwezigen: H.D. Boender, T. Hazeveld
Secretaris:M. Hoek (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Met kennisgeving zijn afwezig: de heer Hazeveld (VVD) en mevrouw Boender (VVD).
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Er zijn geen insprekers.
03

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Wethouder Schop geeft aan dat er een fout in de afvalwijzer stond voor de maand december. Een oud papier ronde stond er niet in maar is wel gereden. Besloten om de ronde opnieuw te laten rijden. Dit zal in Groot Hellevoet staan en op social media bekend gemaakt worden om welke straten dit precies gaat.

Wethouder Den Brok heeft aantal mededelingen:
- update ontwikkelingen Stedin. Er zal extra informatieavond worden georganiseerd, oproep hier aan deel te nemen.
- geeft aan dat streekarchief moet verhuizen, goed om hier ook de raden in mee te nemen.
- Arhi protocol, alle voorstellen op 1 na goedgekeurd. Dekking was niet goed uitgelegd. Hier komt nog een betere onderbouwing bij.

De heer Noordzij (IBH) stelt vragen betreffende de vuurwerkoverlast en vraagt hoe de situatie is voor de verkiezingen op 17 maart betreffende stembureaus en voldoende hulp.

De heer Dankaart (PvdA) vraagt naar verloop van het vuurwerkverbod en of er al plannen zijn voor volgend jaar, of vuurwerkverbod wordt doorgevoerd.

Burgemeester Junius geeft aan dat de diensten tevreden waren over oud en nieuw, niet alles ging goed maar het was beheersbaar. Wel meer schade dan voorgaande jaren en een ernstig incident met illegaal vuurwerk. Aan de evaluatie wordt druk gewerkt. Betreffende het vuurwerkverbod, er zal gekeken worden of dit regionaal kan worden getrokken.

Betreffende de tweede kamer verkiezingen geeft de burgemeester aan dat er naar andere locaties wordt gezocht, zoals gymzalen. Er zijn voldoende mensen die helpen, alleen nog opzoek naar back-up mensen.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 3 december 2020.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de ingekomen stukken.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen of opmerkingen met betrekking tot de ingekomen stukken.
09

20200616 : Instemmen met de buurtaanpakmiddelen 2020 via de algemene reserve te reserveren voor de buurtaanpak+Ploegschaar. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie is positief over het stuk.
Enkele opmerkingen die onder andere aan de orde komen zijn:
- niet heel erg gericht op de inwoners, misschien op termijn nog aan gewerkt worden als we 1 gemeente zijn;
- in hoeverre zijn deze stukken bij de AP getest;
- Goed dat samenwerking is gezocht;
- nog plan van aanpak extern voor privacy beleid en werven van privacy officier intern;
- benoeming en verordening functionaris gegevensbescherming door/voor de raad;

Wethouder Den Brok geeft aan dat de OR inmiddels positief gereageerd heeft en er een plaatsvervangende FG is benoemd. De suggesties worden meegenomen naar het definitieve stuk. Vacatures intern zijn altijd binnen de drie gemeenten.
Binnenkort zal er een interactief Webinar zijn omtrent het privacy beleid.
De raad moet nog de benoeming van de plaatsvervangende FG bekrachtigen.

De voorzitter concludeert dat de wethouder de suggesties en opmerkingen meenemen. Het stuk komt terug in de raad op termijn, ook naar aanleiding van de Webinar die zeer binnenkort wordt gehouden.
-
10

20200635 : Instemmen met wijzigen Legesverordening Hellevoetsluis 2021. - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie is positief over het stuk.
Enkele opmerkingen die onder andere aan de orde komen zijn:
- niet heel erg gericht op de inwoners, misschien op termijn nog aan gewerkt worden als we 1 gemeente zijn;
- in hoeverre zijn deze stukken bij de AP getest;
- Goed dat samenwerking is gezocht;
- nog plan van aanpak extern voor privacy beleid en werven van privacy officier intern;
- benoeming en verordening functionaris gegevensbescherming door/voor de raad;

Wethouder Den Brok geeft aan dat de OR inmiddels positief gereageerd heeft en er een plaatsvervangende FG is benoemd. De suggesties worden meegenomen naar het definitieve stuk. Vacatures intern zijn altijd binnen de drie gemeenten.
Binnenkort zal er een interactief Webinar zijn omtrent het privacy beleid.
De raad moet nog de benoeming van de plaatsvervangende FG bekrachtigen.

De voorzitter concludeert dat de wethouder de suggesties en opmerkingen meenemen. Het stuk komt terug in de raad op termijn, ook naar aanleiding van de Webinar die zeer binnenkort wordt gehouden.
-
11

20200649 : Instemmen met de aanpak en financiering van een regeling voor het thuiswerk van medewerkers in 2020 en de visie op 'het nieuwe werken' . - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie is positief over het stuk.
Enkele opmerkingen die onder andere aan de orde komen zijn:
- niet heel erg gericht op de inwoners, misschien op termijn nog aan gewerkt worden als we 1 gemeente zijn;
- in hoeverre zijn deze stukken bij de AP getest;
- Goed dat samenwerking is gezocht;
- nog plan van aanpak extern voor privacy beleid en werven van privacy officier intern;
- benoeming en verordening functionaris gegevensbescherming door/voor de raad;

Wethouder Den Brok geeft aan dat de OR inmiddels positief gereageerd heeft en er een plaatsvervangende FG is benoemd. De suggesties worden meegenomen naar het definitieve stuk. Vacatures intern zijn altijd binnen de drie gemeenten.
Binnenkort zal er een interactief Webinar zijn omtrent het privacy beleid.
De raad moet nog de benoeming van de plaatsvervangende FG bekrachtigen.

De voorzitter concludeert dat de wethouder de suggesties en opmerkingen meenemen. Het stuk komt terug in de raad op termijn, ook naar aanleiding van de Webinar die zeer binnenkort wordt gehouden.
-
12

20200657 : Vaststellen van de Privacyverordening en Privacybeleid gemeente Hellevoetsluis 2021. - ( Brok, M. den ) - OpiniŽrend


De commissie is positief over het stuk.
Enkele opmerkingen die onder andere aan de orde komen zijn:
- niet heel erg gericht op de inwoners, misschien op termijn nog aan gewerkt worden als we 1 gemeente zijn;
- in hoeverre zijn deze stukken bij de AP getest;
- Goed dat samenwerking is gezocht;
- nog plan van aanpak extern voor privacy beleid en werven van privacy officier intern;
- benoeming en verordening functionaris gegevensbescherming door/voor de raad;

Wethouder Den Brok geeft aan dat de OR inmiddels positief gereageerd heeft en er een plaatsvervangende FG is benoemd. De suggesties worden meegenomen naar het definitieve stuk. Vacatures intern zijn altijd binnen de drie gemeenten.
Binnenkort zal er een interactief Webinar zijn omtrent het privacy beleid.
De raad moet nog de benoeming van de plaatsvervangende FG bekrachtigen.

De voorzitter concludeert dat de wethouder de suggesties en opmerkingen meenemen. Het stuk komt terug in de raad op termijn, ook naar aanleiding van de Webinar die zeer binnenkort wordt gehouden.
-
13

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
14

Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


Geen bijzonderheden.
15

Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.


De heer Bosgieter VVD geeft kort aan wat er afgelopen fusiecommissie is aangenomen en dat in de komende fusiecommissie opnieuw gekeken wordt naar de invulling van het voorzitterschap en er ook een nieuwe voorzitter gekozen zal worden.
16

Ontwikkelingen rondom het Coronavirus.


Burgemeester Junius geeft aan dat Hellevoetsluis druk bezig is met locaties voor vaccinatie. Voor de ouderen wordt gekeken naar priklocaties bij huisartsen.
Mevrouw Verschoor (GroenLinks) vraagt ook aandacht voor de sportverenigingen. Wethouder Schop geeft aan dat daar nog niets in is veranderd. Zodra landelijke regelingen bekend worden worden die direct geschakeld. Verenigingen mogen zich melden bij de gemeente, zodat gekeken kan worden of er iets gedaan kan worden.
17

Sluiting.


De voorzitter sluit de vergadering om 21:30.
18

Sluiting.