Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2020-09
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 10/29/2020
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, A. van Ballegooijen, M.P. den Brok-Swakhoven, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.J. de Graaff-van Lith, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. Özogul-Basin, J.F. Reumkens, C. van der Sande-de Groot, R.M. Slavenburg, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, M.C. Junius (burgemeester), M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: M. Peelen-Kamphuis, R. van Spronsen, N.J. van Straaten
Secretaris:griffier M.M. de Lange
Hamerstukken:; Lijst van ingekomen stukken. 2


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de digitale vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De voorzitter noemt alle raadsleden op die aanwezig zijn.
Afwezig zijn: De heer Van Spronsen, Mevrouw Peelen en de heer Van Straaten.
02

Vaststellen agenda.


Wethouder Van der Velde geeft aan dat agendapunt 8: beschikbaar stellen krediet Integrale verbeteropgave De Ploegschaar nog nadere onderbouwing nodig heeft na behandeling in de commissie AZM. Dit vraagt meer tijd om dit mee te nemen in een nieuw voorstel en hij stelt voor om agendapunt 8 af te voeren.

Alle raadsleden stemmen in met het afvoeren van agendapunt 8.
Wethouder Van der Velde zegt toe dat er in het eerste kwartaal van het nieuwe jaar er een nieuw voorstel komt voor de raad.
03

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 24 augustus 2020.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
04

Hamerstukken: agendapunt 07: Vaststellen nieuwe archiefverordening 2020. agendapunt 09: Vaststellen bestemmingsplan Zandpad 36.


05

Lijst van ingekomen stukken.


De lijst van ingekomen stukken wordt zonder hoofdelijke stemming conform vastgesteld.
06

20200516: Kennisnemen van de eindrapportage Rekenkamerfunctie onderzoek: Implementatie AVG.


Wethouder Den Brok zegt toe:
- alle aanbevelingen uit het rapport over te nemen;
- een informatieavond te organiseren begin volgend jaar;
- in januari het nieuwe privacybeleid ter besluitvorming aan de raad voor te leggen.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
07

20200479: Vaststellen nieuwe archiefverordening 2020. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
08

20200448: Beschikbaar stellen krediet Integrale verbeteropgave De Ploegschaar.


Het voorstel dient nog nadere onderbouwing en wordt afgevoerd van de agenda.
09

20200506: Vaststellen bestemmingsplan Zandpad 36. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
10

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
11

Rondvraag.


Mevrouw Bakker (D66) vraagt de raad of er na 15 november vervolgstappen gezet worden naar aanleiding van de motie raden in verzet die is ingediend in de raadsvergadering van 24 september 2020.
De raad geeft aan 15 novemer eerst af te wachten om vervolgens daarna vervolgstappen te nemen.
Er wordt afgesproken dat de heer Reumkens (IBH), mevrouw Bakker (D66) en wellicht nog een ander raadslid dit op pakken na 15 november.


De heer Kromhout (IBH) vraagt of er een vast punt betreffende corona op de agenda AZM kan komen en of het mogelijk is een teststraat in Hellevoetsluis te realiseren en vraagt of de wethouder zich hiervoor in wil zetten.
Er wordt toegezegd door burgemeester Junius om hier in de volgende commissie AZM op terug te komen.
12

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van 10 december 2020.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*