Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2022-03
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 04/06/2022
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: R.M. Slavenburg (Plv. voorzitter), J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bšckhaus, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, J.H. Hoge, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, M. Peelen-Kamphuis, J.F. Reumkens, C. van der Sande-de Groot, R. van Spronsen, B. Verschoor, H. Westbroek, J.J.C. Diependaal, M.J. van der Linden, A.P. van den Ouden, A.J.Tijhof, M.C. Junius (burgemeester), M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: A. van Ballegooijen, H.D. Boender, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, U. ÷zogul-Basin, N.M.A. Schnocks-Kriek, E.B. Weeder, J.S. Bakker, T. Hazeveld, E.E. Hoenderkamp, C.C. Kap, E.P. van Son, L.A. Troost-Kengen
Secretaris:E. Huizinga (commissiegriffier)
Klik hier voor het audioverslag
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening.


De voorzitter opent om 20.00 uur de vergadering en heet iedereen van harte welkom bij de gecombineerde commissievergadering ZWO WWR AZM.

Afmeldingen zijn binnengekomen van: mw. Hoenderkamp (D66), dhr. B. Kamphuis (IBH), dhr. Bakker (D66), dhr. K. Kamphuis (CDA), dhr. De Jong (VVD), dhr. Van Ballegooijen (IBH),
mw. ÷zoğul-Basin (IBH).
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Drie insprekers hebben zich aangemeld: de heer Nobel voor agendapunt 14, de heren Ras en De Bruijne voor de agendapunten 10 en 14.
Na het uitspreken van de inspreekteksten concludeert de voorzitter dat de inspraak van de insprekers geen betrekking had op agendapunt 10 en dat bij agendapunt 14 geen tweede termijn gevoerd wordt. Besloten wordt om de inspreekbeurten daarmee te beŽindigen onder dankzegging aan de insprekers.
03

Vaststellen agenda.


De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Burgemeester Junius doet een mededeling over een voorgenomen verlenging van de asielzoekersboot met een jaar en kondigt aan dit in een voorstel aan de raad op 20 april 2022 voor te leggen.
Wethouder Den Brok-Swakhoven heeft een mededeling over de Berap.
Wethouder Spoon doet een mededeling over de Motie Opkoopbescherming.

Mw. Van der Sande (CDA) heeft een vraag ingediend over volle afvalcontainers. Beantwoording heeft schriftelijk plaatsgevonden.
Wethouder Van der Velde zegt tijdens de beantwoording van vragen van dhr. Reumkens (IBH) over de energietoeslag toe dat hierover een raadsbrief naar de raad gestuurd wordt.
Burgemeester Junius beantwoordt de door dhr. Dankaart (PvdA) ingediende vragen over het zakgeld voor asielzoekers.
Dhr. Westbroek (IBH) heeft vragen ingediend over de klankbordgroepen Patatweg Farm Frites. Hij geeft aan de schriftelijke beantwoording onvoldoende te vinden en komt hier nog op terug.
05

Vaststellen van de besluitenlijsten van de ZWO vergadering van 7 maart 2022, de WWR vergadering van 8 maart 2022 en de AZM vergadering van 9 maart 2022.


De besluitenlijst van de ZWO vergadering van 7 maart 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De besluitenlijst van de WWR vergadering van 8 maart 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.
De besluitenlijst van de AZM vergadering van 9 maart 2022 wordt ongewijzigd vastgesteld.
06

Actiepuntenlijsten..


Het actiepunt motie Opkoopbescherming blijft op de actiepuntenlijst van WWR staan.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


Wethouder Den Brok-Swakhoven zegt toe aan mw. Verschoor (GrLi) schriftelijk terug te komen op haar vraag over het niet opnemen van grondexploitaties in het Normenkader 2021. De vraag van dhr. Dankaart (PvdA) met betrekking tot het Normenkader 2021 wordt door haar in de vergadering beantwoord.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


De commissie stemt in met het voorstel van mw. Meerman-van Benthem (CDA) om het afdoeningsvoorstel van de punten 2a en 2b LIS raad te wijzigen in 'om advies aan het college te zenden'. De griffie zal de correctie uitvoeren.
09

20220078 : Beschikbaar stellen van een krediet uit de Algemene Reserve voor de restauratie van de Natte Schietkatoenloods en het Bomvrije Hospitaal. - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Tijdens de commissiebehandeling zegt wethouder Spoon aan de heer Tijhof (PvdA) toe schriftelijk terug te komen op de verwerking van de 200.000 euro in de Begroting 2022 als de concern controller daar geen duidelijkheid over kan verschaffen.
Mw. Van der Sande (CDA) vraagt de wethouder de beschikking van de toekenning van de subsidie aan de raad te sturen.

De gecombineerde commsisie ZWO WWR AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad van 20 april 2022 als bespreekstuk.
10

20220133 : Vaststellen van de Besturingsvisie, Dienstverleningsconcept en de I-Visie. - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De gecombineerde commissie ZWO WWR AZM acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
11

Stand van zaken wijkbeheer.


Er zijn geen mededelingen.
12

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
13

Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag


Er zijn geen mededelingen.
14

Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.


Mw. Meerman-van Benthem (CDA) geeft aan de in de commissie genoemde punten m.b.t. de visies genoteerd te hebben en mee te nemen naar de fusiecommissie van 11 april 2022. Daarnaast geeft zij een terugkoppeling uit de fusiecommissie van 14 maart 2022.
15

Sluiting.


De voorzitter dankt alle aanwezigen en sluit de vergadering om 22.02 uur.
16

Sluiting.