Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 01/15/2020
Nummer:2020-01
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 27 november 2019.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920190725 : Vaststellen technische herziening Nota Ruimtelijke Kwaliteit gemeente Hellevoetsluis 2019.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1020190640 : Vaststellen bestemmingsplan "De Akkerranden" en het beeldkwaliteitsplan "De Akkerranden"
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1120190752 : Vaststellen bestemmingsplan Medisch Centrum Hellevoetsluis.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1220190761 : Instemmen met wijziging besluitvorming m.e.r.-beoordelingsbesluiten in Hellevoetsluis.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
13Stand van zaken wijkbeheer.
14Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,