Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2022-08
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 10/19/2022
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. Özogul-Basin, M. Peelen-Kamphuis, J.F. Reumkens, R.M. Slavenburg, R. van Spronsen, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, N.M.A. Schnocks-Kriek, M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: A. van Ballegooijen, H.D. Boender, E.R. van der Geest, H. de Jong, C. van der Sande-de Groot
Secretaris:griffier M.M. de Lange
Klik hier voor het audioverslag
Hamerstukken:; Lijst van ingekomen stukken. 2


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Er zijn afmeldingen ontvangen van de heer Van der Geest (VVD), de heer De Jong (VVD), mevrouw Boender (VVD), mevrouw Van der Sande (CDA) en de heer Van Ballegooijen (IBV).

De heer Reumkens (IBV) deelt mee dat hij zijn voorgenomen motie inzake een probleem met de participatiewet niet in zal dienen aangezien hij inmiddels contact heeft met een lid van de Tweede Kamer.
02

Vaststellen agenda.


De voorzitter stelt voor om de agendapunten 9, 10 en 11 inzake het harmoniseren van het minimabeleid gezamenlijk te behandelen.
Met dit voorstel wordt ingestemd.

De voorzitter vraagt of de agendapunten 13 en 15 hamerstukken kunnen blijven aangezien er wijzigingen zijn doorgevoerd na de commissiebehandeling.
Hiermee wordt ingestemd.

De heer Dankaart (PvdA) kondigt aan een motie inzake Opvang Jonge Asielzoekers in te dienen.
Mevrouw Bakker-Mantjes (D66) kondigt aan een motie inzake Ondersteuning Spoedeisende Hulp ziekenhuis Dirksland in te dienen.
De heer Reumkens (IBV) kondigt aan een motie genaamd Niemand in de kou in te dienen.

Aan de agenda worden toegevoegd de agendapunten:
16a. Motie Opvang jonge asielzoekers
16b. Motie Ondersteuning spoedeisende hulp ziekenhuis Dirksland
16c. Motie Niemand in de kou
Met deze toevoegingen wordt de agenda vastgesteld.
03

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 21 september 2022.


De besluitenlijst wordt zonder hoofdelijke stemming conform vastgesteld.
04

Hamerstukken: agendapunt 6: Vaststellen van de verordening bekostiging Leerlingenvervoer Voorne aan Zee 2023. agendapunt 7: Instemmen met de zienswijze op het ontwerp meerjarenbeleidsplan: 'Strategische agenda 2023-2026, samen werken aan veiligheid, vertrouwen en verbinding'. agendapunt 8: Vaststellen van het herziene Exploitatieplan Kickersbloem 3. agendapunt 12: Instemmen met de 2e begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2022. agendapunt 13: Beschikbaar stellen krediet voor de Inkoop Daginvulling Jeugd (overheveling perceel D). agendapunt 14: Vaststellen van de Nota Versterking Preventief Veld en incidenteel dekken van het tekort. agendapunt 15: Beschikbaar stellen krediet voor de Lokale inkoop Ambulante behandeling Jeugd (overheveling perceel E).


05

Lijst van ingekomen stukken.


De lijst van ingekomen stukken wordt zonder hoofdelijke stemming conform vastgesteld.
06

20220293: Vaststellen van de Verordening bekostiging Leerlingenvervoer Voorne aan Zee 2023. HAMERSTUK


Stemverklaring mevrouw Meerman-van Benthem (CDA):
Tijdens de ZWO vergadering van 3 oktober heeft mijn CDA-collega mevrouw Diependaal verschillende kritische opmerkingen gemaakt over de huidige praktijk van het leerlingenvervoer. En naar aanleiding daarvan heeft de portefeuillehouder een groot aantal stevige toezeggingen gedaan. Deze toezeggingen worden middels een overdrachtsdocument doorgespeeld naar de nieuwe gemeente en de CDA-fractie is content met deze toezeggingen en ook wat ermee gebeurt. En daardoor kunnen we instemmen met de Verordening bekostiging leerlingenvervoer Voorne aan Zee 2023 zoals die voor ons ligt.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
07

20220382: Instemmen met de zienswijze op het ontwerp meerjarenbeleidsplan: ‘Strategische agenda 2023-2026, samen werken aan veiligheid, vertrouwen en verbinding HAMERSTUK’.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
08

20220414: Vaststellen van het herziene Exploitatieplan Kickersbloem 3. HAMERSTUK


Stemverklaring mevrouw Verschoor (GroenLinks):
U kent onze bezwaren vanuit het verleden waarin we steeds hebben aangegeven dat we het een groot risisco vonden. Maar op basis van de huidige informatie en de presentatie die in juni is gegeven, hebben wij er iets meer vertrouwen in dat dit wellicht toch een haalbaar project is, dat we in de toekomst zeker goed zullen monitoren.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
09

20220415: Instemmen met het harmoniseren bijzondere bijstand, deel 3 harmoniseren minimabeleid.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten
10

20220416: Instemmen met de invulling van de gemeentepolis, deel 2 harmoniseren minimabeleid.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
11

20220417: Instemmen met de harmonisatie van het minimabeleid, deel 1 harmoniseren minimabeleid.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
12

20220438: Instemmen met de 2e begrotingswijziging Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond 2022. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
13

20220374: Beschikbaar stellen krediet voor de Inkoop Daginvulling Jeugd (overheveling perceel D) HAMERSTUK.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
14

20220403: Vaststellen van de Nota Versterking Preventief Veld en incidenteel dekken van het tekort HAMERSTUK.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
15

20220380: Beschikbaar stellen krediet voor de Lokale inkoop Ambulante behandeling Jeugd (overheveling perceel E) HAMERSTUK.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
16

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.


16a. Motie Opvang jonge asielzoekers
Motie 1 Opvang jonge asielzoekers, ingediend door de heer Dankaart (PvdA) mede namens de fractie van GroenLinks, luidt als volgt:

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 19 oktober 2022, aan de orde zijnde agendapunt 2 ‘Vaststellen agenda’,

Constaterende dat:
· de opvang van asielzoekers in Nederland al maanden ernstige tekortkomingen kent;
· een week geleden 300 alleenstaande minderjarigen vluchtelingen (AMV’s) in Ter Apel verbleven terwijl er plaats is voor 55, en daardoor enkele tientallen AMV’s al enkele dagen op plastic stoelen in een wachtkamer zonder sanitaire voorzieningen noch dagbesteding werden gehuisvest en moesten slapen;
· uitspraak van de rechtbank Den Haag op 6 oktober aangeeft dat op de Staat en het COA de verplichting rust om asielzoekers menswaardig op te vangen;
· de situatie van de AMV’s dagelijks verslechtert ondanks de inzet naar vermogen door medewerkers van COA en IND;
· zowel de Kinderombudsman als de Nationale Ombudsman de onwenselijkheid van deze situatie bij de staatsecretaris van Justitie en Veiligheid hebben aangekaart;
· de staatsecretaris op 6 oktober per brief aan gemeenten vraagt om een structurele bijdrage in de opvang van AMV’s, en daarvoor handvatten aanreikt;

Overwegende dat:
· de kinderen die onder de noemer AMV vallen op generlei wijze schuldig zijn aan hun asielzoekersstatus;
· het onaanvaardbaar is dat AMV’s in dermate mensonterende, onveilige omstandigheden moeten (over)leven waarbij hun de meest basale voorzieningen ontbreken;
· het op dit moment irrelevant is in hoeverre verleden beleid van het COA debet is aan deze situatie;
· er nog geen duidelijk uitzicht wanneer er voor deze situatie in Ter Apel een bestendige oplossing in het vooruitzicht is;
· de gemeenten de facto het gereedschap zijn waarmee het COA haar asielbeleid invulling moet geven;
· een stabiele opvang van AMV’s zowel uit oogpunt van erkende mensenrechten als in het kader van jeugdbescherming een absolute en onmiddellijke noodzaak is;

Verzoekt het college op om:
· in overleg met het COA zo snel mogelijk een Proces Opvanglocatie voor minimaal 50 AMV’s te realiseren;
· uit te spreken tot in lengte van dagen als gemeente de redelijkerwijze noodzakelijke inspanning te getroosten om AMV’s tot in elk geval hun 21e jaar op te vangen en te begeleiden;
· Deze motie ter kennis te brengen aan alle gemeenteraden in Nederland, en van onze aanstaande fusiepartners Brielle en Westvoorne in het bijzonder,
En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend: Daan Dankaart, Fractievoorzitter PvdA Bianca Verschoor, Fractievoorzitter GroenLinks.

Het college ontraadt de motie en de voorzitter brengt na het debat de motie in stemming.
De motie wordt verworpen met de stemmen van de leden van de fracties PvdA en GroenLinks voor.


16b. Motie Ondersteuning spoedeisende hulp ziekenhuis Dirksland
Motie 2 ondersteuning Spoedeisende Hulp (SEH) Van Weel Bethesda ziekenhuis, Dirksland ingediend door mevrouw Bakker-Mantjes (D66) mede namens de fracties CDA, GroenLinks, PvdA, IBV en VVD luidt als volgt:

De raad van de gemeente Hellevoetsluis, in vergadering bijeen d.d. 19 oktober 2022,

Overwegende dat:
· De minister van VWS op 3 oktober j.l. een nieuwe Beleidsnota Toekomstbestendige Acute Zorg aan de Tweede Kamer heeft aangeboden.
· De minister in genoemde nota aangeeft de 45 minutennorm voor het bereiken van een SEH post op termijn te willen loslaten.
· De minister in zijn nota aangeeft dat aanvullende maatregelen nodig kunnen zijn in regio’s waar deze zorg onder druk kan komen te staan.
· Het Van Weel Bethesda ziekenhuis het enige ziekenhuis in de regio Goeree-Overflakkee/Voorne-Putten is met een functionerende SEH die 24/7 beschikbaar is.
· Het loslaten van de 45 minutennorm in genoemd gebied, na eerdere uitdunning van zorg na sluiting van het ziekenhuis in Spijkenisse, voor grote onrust onder de bevolking zorgt.
· Een functionerende SEH in deze regio die relatief groot en dun bevolkt is essentieel is voor een volwaardig functionerend ziekenhuis.

Verzoekt het college om:
· Zich maximaal in te spannen om samen met de overige gemeenten in de Goeree-Overflakkee/Voorne-Puttenregio duidelijk te maken dat de sluiting van de SEH onwenselijk is.
· Hiertoe in overleg te treden met het bestuur van het Van Weel Bethesda ziekenhuis om maximale afstemming van de acties te realiseren.
· De acties te richten op (niet limitatief) de minister, de veiligheidsregio, de zorgverzekeraars en de huisartsen.
en gaat over tot de orde van de dag.

Getekend: Mieke Bakker (D66), Cilia Meerman (CDA), Bianca Verschoor (GrLi), Daan Dankaart (PvdA), Rien Kap (IBV), Dick Bosgieter (VVD)

Het college neemt de motie over en de voorzitter brengt na debat de motie in stemming.
De motie wordt unaniem aangenomen.


16c. Motie Niemand in de kou
Motie 3 Niemand in de kou, ingediend door de heer Reumkens (IBV) mede namens D66 luidt als volgt:

De Gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 19 oktober 2022,

Overwegende dat:
- Ruim 2000 gezinnen in Hellevoetsluis afhankelijk zijn van een inkomen tot 120% van de geldende bijstandsnorm (Bron Allecijfers.nl).
- Deze gezinnen door de stijgende kosten van bestaan door o.a. inflatie en energiekosten in problemen dreigen te komen.
- De Gemeente een vangnettaak heeft ten opzichte van inwoners, die het hoofd niet meer boven water kunnen houden.

Constaterende dat:
- Het Rijk heeft toegezegd om een aantal maatregelen te nemen door middel van een energietoeslag voor mensen met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en verhoging van het minimum loon en uitkeringen.
- Voor veel gezinnen deze tegemoetkomingen vanuit het Rijk niet voldoende zullen zijn.
- Door het in te stellen prijsplafond voor energie ook van een inwoner met een laag inkomen wordt verwacht dat hij en/of zij een maximale energierekening van € 240,- per maand moet kunnen betalen.
- Dit bedrag door de stijgende prijzen van de dagelijkse boodschappen en andere noodzakelijk uitgaven door velen niet kan worden opgebracht.
- Ook het Nibud er vanuit gaat, dat bijstandsgerechtigden het maximale bedrag van € 240,- moeten gaan betalen en dat dit € 133,- meer is dan een jaar geleden.
- Het kabinet weliswaar heeft toegezegd, dat niemand in de kou komt te zitten, maar dat de uitwerking afhankelijk is van het overleg met energieleveranciers en het inrichten van een steunfonds.
- Er daardoor toch situaties kunnen ontstaan dat vanwege afsluiting van gas en licht inwoners buiten hun schuld in de kou komen te zitten.

Verzoekt het college:
- De vangnettaak van de Gemeente Hellevoetsluis zodanig in te richten, dat in ieder geval voor de winter 2022/2023 niemand buiten zijn schuld in de kou komt te zitten, omdat de energieleverancier door het niet (volledig) kunnen betalen van de energierekening de toevoer van gas- en licht dreigt af te sluiten.
En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend: Namens IBV, J.F. Reumkens en Namens D'66 M. Bakker

Het college kan instemmen met de motie en de voorzitter brengt na debat de motie in stemming.
De motie wordt unaniem aangenomen.
17

Rondvraag.


Er is geen rondvraag.
18

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van 16 november 2022.

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*