Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2021-03
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 03/24/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: R.M. Slavenburg (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D. Dankaart, H. de Jong, K.E. Kamphuis, M. Kromhout, R. van Spronsen, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, J.S. Bakker, A.P. van den Ouden, N.M.A. Schnocks-Kriek, E.P. van Son, P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder)
Afwezigen: J.H. Hoge, E.E. Hoenderkamp, C.C. Kap
Secretaris:M. Hoek (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter open de vergadering en heet iedereen welkom.
Mevrouw Hoendekamp (D66) wordt vervangen door de heer Bakker (D66). Er zijn afmeldingen ontvangen van mevrouw Kap (IBH) en de heer Hoge (CDA).
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Er zijn een drietal insprekers betreffende agendapunt 11. Afgesproken wordt tijdens agendapunt 11 de inspreekteksten voor te lezen.
03

Vaststellen agenda.


De agenda wort conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Wethouder Spoon heeft een aantal mededelingen, te weten;
- betreffende onderzoek Citta Romana, raadsleden en statenleden zullen in gezamenlijke bijeenkomst ge´nformeerd worden op 20 april;
- NL Delta, betreffende nationaal park nieuwe stijl, hier is wat vertraging in gekomen wat uitgelegd wordt door de wethouder;
- provincie Zuid-Holland is voornemens de geldkraan wat meer dicht te draaien richting de recreatieschappen dit zal gevolgen hebben, hier is veel aandacht voor om de schade zo klein mogelijk te laten zijn;
- betreffende motie Woonvisie, wordt heel lastig die motie uit te voeren. De situatie wordt uitgelegd en wethouder Spoon geeft aan zo spoedig mogelijk met een raadsbrief te komen hoe hier verder mee om te gaan.

Wethouder Schop geeft stand van zaken betreffende de gesprekken rondom Zuidfront.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 februari 2021.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Er zijn geen actiepunten.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


Er zijn geen vragen en/of opmerkingen betreffende de lijst van ingekomen stukken commissie.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen en/of opmerkingen betreffende de lijst van ingekomen stukken raad.
09

20210028 : Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van een verkeersplateau bij fietsoversteek De Sprong. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder Schop zegt toe om met bewoner contact opnemen of de schutting anders neergezet kan worden of weggehaald kan worden.
De commissie WWR acht het punt rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
10

20210100 : Instemmen met compensatie Sportverenigingen met een eigen accommodatie. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als Hamerstuk.
11

20210119 : Instemmen met het toepassen van de gemeentelijke co÷rdinatieregeling voor de planologische procedures voor het plaatsen van twee nieuwe windturbines op de Haringvlietdam. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Er worden een drietal inspreekteksten voorgelezen die terug te luisteren zijn via de website in de politieke kalander.
Er worden kritische vragen gesteld door de commissie naar aanleiding van de inspreekteksten waar de wethouder uitgebreid op ingaat.

Wethouders Schop zegt toe het raadsvoorste en besluit na te kijken of dit juridisch klopt en goed geformuleerd is.
D66 geeft aan dat dit punt niet rijp is voor behandeling in de raad. De fracties IBH, VVD, GroenLinks, PvdA en CDA geven aan dat het punt rijp is voor behandeling in de raad als bespreekstuk.

De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
12

Stand van zaken wijkbeheer.


Er zijn geen mededelingen.
13

Sluiting.


De voorzitter sluit de vergadering om 23:00 uur.
14

Sluiting.