Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 06/18/2020
Nummer:2020-05
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling gemeenschappelijke regelingen)
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 14 mei 2020.
06Actiepuntenlijsten van de commissie wonen, werk en recreatie, de commissie zorg, welzijn en onderwijs en de commissie algemene zaken en middelen.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920200278 : Vaststellen rechtmatigheid uitgaven budget fractieondersteuning in het jaar 2019
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(3 stukken ter inzage)
1020200282 : Instemmen met gunning accountantdiensten Deloitte B.V.
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(3 stukken ter inzage)
1120200235 : Instemmen met de zienswijze op de Programmabegroting VRR 2021 en 1e begrotingswijziging VRR 2020.
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1220200229 : Instemmen met de Zendmachtiging Stichting Media Platform Voorne-Putten (zgn. LINQ media).
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1320200231 : Vaststellen van de verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020.
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1420200258 : Beschikbaar stellen krediet aan het stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) ten behoeve van de StartersleningKrediet Starterslening 2020.
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1520200263 : Vaststellen eerste Herziening Exploitatieplan Kickersbloem 3.
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1620200259 : Beschikbaar stellen krediet voor de energietransitie.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1720200254 : Vaststellen Bestemmingsplan Molendijk 62.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1820200212 : Instemmen met aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos vanwege de WRNA
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1920200273 : Instemmen met de zienswijze Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Streekarchief VP.
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
2020200214 : Instemmen met de zienswijze op de conceptbegroting GGD-RR 2021.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
2120200244 : Instemmen met de zienswijze op de gewijzigde begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp rijnmond
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
22Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
23Begrotingswijzigingen.
24Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,