Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 03/24/2021
Nummer:2021-03
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 10 februari 2021.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920210028 : Beschikbaar stellen krediet voor de realisatie van een verkeersplateau bij fietsoversteek De Sprong.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1020210100 : Instemmen met compensatie Sportverenigingen met een eigen accommodatie.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1120210119 : Instemmen met het toepassen van de gemeentelijke co÷rdinatieregeling voor de planologische procedures voor het plaatsen van twee nieuwe windturbines op de Haringvlietdam.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
12Stand van zaken wijkbeheer.
13Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,