Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 05/20/2021
Nummer:2021-05
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 18 februari 2021.
06Actiepuntenlijst.
07 Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08 Lijst van ingekomen stukken raad.
0920210111 : Beschikbaar stellen krediet voor de buurtaanpak Marinebuurt.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1020210114 : Vaststellen 5e herziening grondexploitatie Kickersbloem 3 d.d. Februari 2021.
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1120210137 : Beschikbaar stellen krediet voor het stimuleren van huuders en huiseigenaren tot het nemen van kleine energiebesparende maatregelen in huis.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1220210166 : Instemmen met verhoging bestaande krediet herinrichting van de Ravenseweg.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1320210200 : Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de uitbreiding van het aandelenkapitaal Stedin.
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(3 stukken ter inzage)
1420210201 : Beschikbaar stellen van een onkostenvergoeding voor thuiswerkers uit de algemene reserve.
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
15Begrotingswijzigingen.
16Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
17Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
18Ontwikkelingen rondom het coronavirus.
19Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,