Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2021-10
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 01/21/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. Özogul-Basin, M. Peelen-Kamphuis, J.F. Reumkens, C. van der Sande-de Groot, R.M. Slavenburg, R. van Spronsen, N.J. van Straaten, B. Verschoor, E.B. Weeder, M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: H.D. Boender, H. Westbroek
Secretaris:griffier M.M. de Lange
Hamerstukken:; Lijst van ingekomen stukken. 2


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige welkom ook degenen die de vergadering thuis via internet volgen.
Met kennisgeving afwezig: Mevrouw H.Boender (VVD) en de heer H. Westbroek (IBH).
02

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
03

Hamerstukken: agendapunt 06: Instemmen met wijzigen Legesverordening Hellevoetsluis 2021. agendapunt 07: Instemmen met de buurtaanpakmiddelen 2020 via de algemene reserve te reserveren voor de buurtaanpak+Ploegschaar. agendapunt 08: Instemmen met de aanpak en financieering van een regeling voor het thuiswerk van medewerkers in 2020 en de visie op 'het nieuwe werken'.


04

Vaststellen van de besluitenlijsten van de vergaderingen van 10 en 16 december 2020.


De besluitenlijsten worden conform vastgesteld.
05

Lijst van ingekomen stukken.


De lijst van ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.
06

20200635: Instemmen met wijzigen Legesverordening Hellevoetsluis 2021. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
07

20200616: Instemmen met de buurtaanpakmiddelen 2020 via de algemene reserve te reserveren voor de buurtaanpak+Ploegschaar. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
08

20200649: Instemmen met de aanpak en financiering van een regeling voor het thuiswerk van medewerkers in 2020 en de visie op 'het nieuwe werken' . HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
09

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
10

Rondvraag.


Mevrouw Bakker (D66) vraagt, in het kader van Raden in verzet, aan de raad om in te stemmen met de motie “Gemeenten-in-nood-fonds” die zal worden ingediend tijdens de eerstvolgende ledenvergadering van de VNG op 12 februari 2021.
Deze motie wordt door alle fracties gesteund en de voorzitter zal deze indienen namens de hele raad in de algemene ledenvergadering van de VNG.

Mevrouw Verschoor (GroenLinks) stelt voor om het rapport van de Kinderombudsman zo spoedig mogelijk in de commissie ZWO te behandelen. Dat verzoek heeft brede steun. Er zal getracht worden om de Kinderombudsman daarbij uit te nodigen om een toelichting te geven.
Dat voorstel zal in de agendacommissie van 25 januari worden besproken.
11

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*