Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 01/16/2020
Nummer:2020-01
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling gemeenschappelijke regeling: Streekarchief Voorne Putten en Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond.
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 4 december 2019.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920190808 : Instemmen met implementatie van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren voor raadsgriffie.
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1020190757 : Instemmen met het voornemen tot verkoop van Eneco aandelen.
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(3 stukken ter inzage)
11Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
12Begrotingswijzigingen.
13Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,