Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2019-11
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 11/07/2019
Tijd: 10:00:00 AM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bšckhaus, A. van Ballegooijen, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.J. de Graaff-van Lith, J.H. Hoge, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. ÷zogul-Basin, M. Peelen-Kamphuis, J.F. Reumkens, R.M. Slavenburg, R. van Spronsen, N.J. van Straaten, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen:
Secretaris:griffier M.M. de Lange
Geen 0


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De heer H. Kap (IBH) is verlaat en zal in de middag aanwezig zijn.
02

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
03

Hamerstukken: Agendapunt 05: Vaststellen belastingverordeningen en bijbehorende tarieven.


04

20190582: Vaststellen Begroting 2020-2023 Gemeente Hellevoetsluis.


De volgorde van de sprekers is via loting bepaald en is als volgt: PvdA, IBH, GroenLinks, D66, CDA en VVD.

De PvdA fractie dient samen met de GroenLinks fractie een motie in. Motie 1 Compensatie CZ-minimacontracten luidt als volgt:

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 7 november 2019, aan de
orde zijnde agendapunt 4 Vaststellen Begroting Hellevoetsluis 2020-2023,

Constaterende dat:
∑ De gemeente Hellevoetsluis met zorgverzekeraar CZ afspraken heeft gemaakt voor minimacontracten met korting op de basisverzekering;
∑ Zorgverzekeraar CZ heeft besloten met ingang van 2020 te stoppen met het verlenen van korting op de basisverzekering;
∑ Mensen die tot 2020 voor deze korting in aanmerking kwamen hierdoor extra worden beperkt in hun toch niet rijk gevulde budget;

Overwegende dat:
∑ Mensen die in verband met hun lage inkomen voor deze korting in aanmerking kwamen en daardoor in toegenomen mate in de financiŽle problemen dreigen te komen;
∑ De gemeente Hellevoetsluis deze mensen reeds een tegemoetkoming gaf van €30,- per maand;

Verzoekt het college om:
∑ De financiŽle consequenties van het door CZ afschaffen van de korting op de basisverzekering volledig te compenseren door het navenant verhogen van de huidige gemeentelijke tegemoetkoming,

En gaat over tot de orde van de dag.
Getekend,
Bianca Verschoor, Daan Dankaart,
Fractievoorzitter GroenLinks Fractievoorzitter PvdA

De PvdA fractie dient een motie in. Motie 2 Stagevergoedingen (V)MBO luidt als volgt:

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 7 november 2019, aan de orde zijnde agendapunt 4 Vaststellen Begroting Hellevoetsluis 2020-2023,

Constaterende dat:
∑ Een MBO-stagiair bij de gemeente Hellevoetsluis €300,- per maand als stagevergoeding krijgt en een HBO/WO-stagiair €400,- per maand, op basis van een 36-urige werkweek;
∑ In het collegeakkoord geschreven staat dat goedgeschoolde vakmensen die van het MBO komen een onmisbare schakel in de economische groei van de stad zijn

Overwegende dat:
∑ Er nog steeds werkgevers zijn die (MBO-)stagiairs helemaal niet betalen;
∑ MBO-studenten net zo hard werken en net zoveel uren maken als alle andere stagiairs;
∑ De stagevergoeding geen loon betreft maar een terechte blijk van waardering;
∑ De overheid als werkgever het goede voorbeeld moet geven, en het college daartoe
∑ een krachtig signaal zou kunnen geven door de stagevergoedingen van MBO, HBO en WO gelijk te trekken;

Verzoekt het college om:
De stagevergoeding voor alle (V)MBO, HBO- en WO-stagiairs gelijk te trekken en op €400 per maand vast te stellen (bij een voltijdse stage),

En gaat over tot de orde van de dag.
Getekend,
Daan Dankaart,
Fractievoorzitter PvdA

De PvdA fractie dient een motie in. Motie 3 Subsidies kunstgrasvelden luidt als volgt:

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 7 november 2019, aan de orde zijnde agendapunt 4 Vaststellen Begroting Hellevoetsluis 2020-2023,

Constaterende dat:
∑ Enkele kunstgrasvelden bij de voetbalverenigingen Hellevoetsluis en Vlotbrug zich in dermate slechte conditie bevinden dat daarmee de veiligheid van de sporters in het geding is;
∑ De KNVB heeft vastgesteld dat het veld versleten is en ook niet direct meer toe is aan levensduurverlenging, en dat dit kan leiden tot vervelende wonden;
∑ Deze grasmatten er nu inmiddels al 12 jaar in liggen, ruim langer dan de voorgeschreven afschrijvingstermijn van 10 jaar en op de afgesproken vervangingstermijn van 12 jaar;
∑ Een partiŽle vervanging van de grasmat inmiddels heeft geleid tot een oneffen grasmat met ongewenste substantiŽle hoogteverschillen;
∑ De voorgeschreven dieptereiniging de laatste jaren niet heeft plaatsgevonden, en daardoor het kunstgras nog heel weinig demping heeft;

Overwegende dat:
∑ PartiŽle vervanging van de grasmat leidt tot extra kosten doordat deze partiŽle vervanging bij volledige vervanging geheel teniet wordt gedaan;
∑ Er bij beide verenigingen meerdere enkelblessures zijn ontstaan die kunnen worden toegeschreven aan de slechte demping van het kunstgras;
∑ Bespeelbaarheid van de grasmat in haar huidige staat niet tot 2021 verlengd mag worden;

Verzoekt het college op om:
∑ De nu conform beleidsoptie nr. 9 voor 2021 geplande algehele renovatie van de kunstgrasvelden naar voren te halen, zo snel mogelijk uit te voeren, en in elk geval niet later dan in de zomer van 2020;
• Te waarborgen dat het onderhoud van de grasmatten strikt conform contracten en afspraken geschied,

En gaat over tot de orde van de dag.
Getekend,
Daan Dankaart,
Fractievoorzitter


De PvdA fractie dient samen met de D66 fractie een motie in. Motie 4 Verbod consumentenvuurwerk luidt als volgt:

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 7 november 2019, aan de orde zijnde agendapunt 4 Vaststellen Begroting Hellevoetsluis 2020-2023,

Constaterende dat:
∑ Het afsteken van consumentenvuurwerk, met name rond de jaarwisseling leidt tot
o een aanmerkelijk risico op letselschade;
o ernstige overlast voor mensen en dieren;
o diverse vormen van materiele schade;
o urenlange verontreiniging van de lokale atmosfeer, met acute gevolgen voor
mensen met ademhalingsproblemen;
o regelmatige bedreiging door vuurwerk van handhavers en hulpverleners;
o ondanks oproepen daartoe door een groot aantal instellingen, waaronder de landelijke korpschef van de politie en de Onderzoeksraad Voor de Veiligheid, de landelijke politiek tot nu toe niet met degelijke regulering is gekomen;

Overwegende dat:
∑ het vieren van een nieuw jaar feestelijk zou moeten zijn, maar door ernstige incidenten soms tot persoonlijk leed leidt;
∑ daarbij klaarblijkelijk de keus moet worden gemaakt tussen een bepaald plezier voor velen, ten opzichte van landelijk duizenden incidenten met jaarlijks enkele doden tot gevolg;
∑ illegaal zwaar vuurwerk, maar ook het ‘lichtere’ legale vuurwerk, de potentie heeft om ernstig (letsel)schade te veroorzaken;
∑ het voorkomen van (ernstige) incidenten onvoldoende beheerst kan worden, en teveel afhankelijk is van ‘geluk of pech’;
∑ de samenleving zich in toenemende mate uitspreekt voor een algeheel verbod op consumentenverbod;
∑ een aantrekkelijk alternatief kan worden geboden door centraal georganiseerde professionele vuurwerkshows mogelijk te maken;

Verzoekt het college op om:
∑ voorbereidingen te treffen voor een te nemen raadsbesluit waarmee vanaf de jaarwisseling 2020-2021 een verbod op het afsteken van consumentenvuurwerk van kracht wordt,

En gaat over tot de orde van de dag.
Getekend,
Daan Dankaart, Mieke Bakker-Mantjes
Fractievoorzitter PvdA Fractievoorzitter D66

De IBH fractie dient samen met de CDA, PvdA en GroenLinks fracties een motie in. Motie 5 Kledingbank luidt als volgt:

De Gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 7 november 2019, aan de orde
zijnde agendapunt 4 “Vaststellen Begroting 2020-2023 Gemeente Hellevoetsluis”

Overwegende dat:
∑ De Stichting Kledingbank Zuid Hollandse Eilanden in 2017 een vestiging heeft geopend aan de Brielsestraatweg in Hellevoetsluis (kortweg De Kledingbank) met als doel inwoners met een minimum inkomen te voorzien van gratis kleding.
∑ Inmiddels een klantenbestand wordt bediend van meer dan 1300 klanten.
∑ Er momenteel 30 onbetaalde vrijwilligers werkzaam zijn, waarvan sommigen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.
∑ De Kledingbank voor haar inkomsten volledig afhankelijk is van donaties en de verkoop aan opkopers van kleding die niet meer geschikt is voor uitgifte aan het klantenbestand.
∑ De donaties veelal eenmalig zijn en geen structureel karakter hebben.
∑ De Kledingbank een dreigend structureel tekort heeft op haar begroting voor de komende jaren en daardoor dreigt de deuren te moeten sluiten.
∑ De voor 2020 toe te kennen waarderingssubsidie van € 1000,- bij lange na niet voldoende is om de tekorten op te vangen.
∑ Sluiting van de Kledingbank voor de Hellevoetse minima en de vrijwilligers van de Kledingbank een groot verlies zou betekenen.

Is van mening dat:
∑ De dreigende sluiting van de Kledingbank moet worden voorkomen, niet alleen voor de 1300 klanten, maar ook voor de 30 vrijwilligers, die nu een zeer nuttige en plezierige tijdsbesteding hebben.
∑ Het begrotingstekort voornamelijk wordt veroorzaakt doordat de Kledingbank de huur en energiekosten van haar uitgiftepand volledig uit eigen middelen moet betalen.
∑ Het toekennen van een structurele subsidie ten behoeve van de huur en energiekosten de enige manier is om de Kledingbank ook in de toekomstige jaren haar goede werk te laten voortzetten.
∑ De kosten voor de huur en energie van het uitgiftepand Brielsestraatweg 3c voor 2020 worden begroot op € 17.000,-.

Besluit:
∑ De Stichting Kledingbank Zuid Hollandse Eilanden een subsidie toe te kennen voor de kosten van huur en energie van het pand Brielsestraatweg 3c te Hellevoetsluis ten bedrage van € 17.000,- voor het jaar 2020.
∑ Aan de subsidie de voorwaarde verbinden, dat achteraf middels orginele facturen de kosten van huur en energie worden aangetoond, op basis waarvan voor de jaren na 2020 de subsidie structureel wordt voortgezet.
∑ Het bestuur van de Stichting Kledingbank Zuid-Hollandse Eilanden opdracht te geven zich aantoonbaar te blijven inzetten op het werven van donateurs en genereren van andere inkomsten teneinde een sluitende exploitatiebegroting te waarborgen.
∑ De subsidie voor 2020 ten laste te brengen van het subsidieprogramma “Welzijn Onvoorzien” en vanaf 2021 de subsidie structureel op te nemen in het subsidieprogramma Zorg.
∑ De voorgestelde waarderingssubsidie van € 1000,- (bladzijde 27 van het Subsidieprogramma 2020) te laten vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fracties van Inwonersbelang Hellevoetsluis, CDA, PvdA en GroenLinks
Is getekend door,

IBH CDA
J.F. Reumkens C.M. Meerman-van Benthem

PvdA GroenLinks
Daan Dankaart Bianca Verschoor

De GroenLinks fractie dient samen met de PvdA fractie een motie in. Motie 6 Openstellen minima regelingen tot 120 resp. 130 procent van minimum luidt als volgt:

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 7 november 2019, aan de orde zijnde agendapunt 4, vaststellen begroting 2020 -2023 Gemeente Hellevoetsluis (20190582)

Overwegende dat:

∑ onderzoeken een armoedeval laten zien bij mensen met een inkomen van 110% tot 130% van de bijstandsnorm;
∑ de armoedeval betekent dat het financieel vaak niet aantrekkelijk is om vanuit de participatiewet aan de slag te gaan omdat het eventueel hogere inkomen leidt tot een vermindering van toeslagen en van allerlei tegemoetkomingen uit minimaregelingen;
∑ dat ook in de rapportage van het rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid de groep inwoners met een inkomen net boven 110% zeer kwetsbaar wordt genoemd;
∑ dat de gemeente er, gezien de recent uitgekomen participatienota, veel belang aan hecht dat participatiewet gerechtigden aan het werk gaan;
∑ de ontwikkeling van kinderen met ouders in deze inkomenscategorie nadelig beÔnvloedt wordt door deze armoedeval;
∑ de mogelijkheden van de gemeente om wat aan de armoedeval te doen liggen in de gemeentelijke minimaregelingen;
∑ langdurig te moeten rondkomen van een inkomen waarmee vrijwel uitsluitend aan de meest basale levensbehoeftes kan worden voorzien, een wissel trekt op het persoonlijk welzijn, vaak leidt tot sociale uitsluiting en ook vaak leidt tot onderdrukte of openlijke spanningen in gezinnen;
∑ ondanks een optimaal participatietraject er toch een groep zal blijven met een laag inkomen.

Is van mening dat:

∑ er volop ingezet moet worden op vergroten van de mogelijkheden van participatiewet gerechtigden om aan het werk te gaan en te blijven;
∑ de gemeente dan ook alles moet doen wat in haar vermogen ligt om de armoedeval te beperken;
∑ het vangnet voor hen die niet aan het werk komen of anderszins een laag inkomen hebben/houden van essentieel belang is.

Verzoekt het college:

de minimaregelingen voor volwassenen open te stellen voor inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en het kindpakket voor inwoners met een inkomen tot 130% van de bijstandsnorm en de financiŽle gevolgen hiervan mee te nemen bij de begroting 2020.

en gaat over tot de orde van de dag.

Getekend,
Fractie GroenLinks Fractie PvdA
Bianca Verschoor Daan Dankaart

De D66 fractie dient samen met de Pvda, GroenLinks en CDA fracties een motie in. Motie 7 Tegel eruit, plant erin luidt als volgt:

De raad van de gemeente Hellevoetsluis, in vergadering bijeen d.d. 7 november 2019, aan de orde zijnde de begroting 2020.

Constaterende dat:
∑ De gemeente Hellevoetsluis een goed beleid heeft op klimaatadaptatie.
∑ Dit echter niet van toepassing is op particuliere grond.
∑ Er veel tuinen zijn met veel harde ondergrond (tegels) en er steeds meer bij komen.
∑ Er steeds vaker wateroverlast is door stortbuien.
∑ Echter ook langere perioden met droogte en grotere warmte optreden.

Overwegende dat:
∑ Minder tegels minder wateroverlast betekent, het water kan immers in de bodem wegvloeien.
∑ Warmte boven een betegelde tuin langer blijft hangen.
∑ Het vervangen van tegels door planten zorgt direct voor minder hitte en meer verkoeling in de tuin.
∑ Meer groen in de tuin is ook nog eens beter voor de biodiversiteit voor vogels, bijen, vlinders en andere insecten.
∑ De campagne “Tegel eruit, plant erin!” wordt door de tuinvereniging Groei en Bloei samen met tuincentra georganiseerd en is een goed voorbeeld hoe dit in Hellevoetsluis georganiseerd kan worden (www.operatiesteenbreek.nl).
∑ Er al veel gemeenten meedoen met een soortgelijk initiatief.

Verzoekt het College:
∑ In het voorjaar van 2020 een bewustwordingscampagne in de stijl van “Tegel eruit, plant erin!” te voeren, zodat de inwoners en bedrijven van Hellevoetsluis ervaren dat iedereen een steentje kan bijdragen aan een groenere leefomgeving.
En gaat over tot de orde van de dag.
Hellevoetsluis, 7 november 2019.
Ondertekenaars,
D66 PvdA GroenLinks CDA
Mieke Bakker-Mantjes Daan Dankaart Bianca Verschoor Cilia Meerman

De D66 fractie dient samen met de PvdA fractie een motie in. Motie 8 Nulmeting windparken luidt als volgt:

De raad van de gemeente Hellevoetsluis, in vergadering bijeen d.d. 7 november, aan de orde zijnde de Begroting 2020-2023.

Overwegende dat:
∑ Er een maatschappelijke onrust is over de mogelijke effecten van laagfrequent geluid veroorzaakt door windturbines.
∑ Er plannen zijn voor een aantal windturbines op locatie G.
∑ Er binnen dat gebied een aantal woningen en recreatievoorzieningen gelegen zijn.
∑ Te verwachten is dat na plaatsing van de windturbines klachten zullen komen van omwonenden en recreatieondernemers, met name over laagfrequent geluid.
∑ Landelijke normen voor laagfrequent geluid nog ontbreken.
∑ Om de discussie over windturbinegeluid bevredigend te kunnen voeren, de juiste feiten moeten worden gebruikt.
∑ Het RIVM recent een rapport gepubliceerd heeft (RIVM 2019-0132), waaruit blijkt dat het aantal gezondheidsklachten ten gevolgen van laagfrequent geluid in de laatste vijf jaren explosief gestegen is.
∑ De gemeente momenteel een oud geluidbeleidsplan 2008 – 2017 heeft en dat gewerkt wordt aan een nieuwe versie.

Roept het college op:
∑ Bij de samenstelling van een nieuw geluidbeleidsplan rekening te houden met het laagfrequent geluid.
∑ In dit nieuwe beleidsplan regels over laagfrequent geluid op te nemen, inclusief normen die controleerbaar en handhaafbaar zijn.
∑ Een nulmeting te (laten) verrichten naar laagfrequent geluid voordat de windturbines geplaatst worden, zodat klachten over laagfrequent geluid na ingebruikname van de windturbines, zonder twijfel vastgesteld kunnen worden.
En gaat over tot de orde van de dag.
Hellevoetsluis, 7 november 2019.
Ondertekenaars,
D66 PvdA
Mieke Bakker-Mantjes Daan Dankaart

De VVD fractie dient samen met de IBH en CDA fracties een amendement in. Amendement 1 Afvalstoffenheffing luidt als volgt:

De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 07 november 2019,
aan de orde zijnde de behandeling van de Begroting 2020

Overwegende dat:
∑ in het collegeprogramma 2018-2022 “Samen doen!” staat dat de coalitiepartijen een lastenstijging zoveel mogelijk beperken;
∑ de VVD en IBH alle invloed willen aanwenden om de totale belastingdruk van onze burgers zo laag mogelijk te houden;
∑ die invloed in ieder geval uitgeoefend kan worden op de lokale woonlasten, waaronder lokale heffingen
∑ VVD en IBH politieke partijen zijn van: “afspraak is afspraak”.

Constateert dat:
∑ het college van burgemeester en wethouders voorstellen om de afvalstoffenheffing extra met 13,75 % te verhogen;
∑ er per 1 januari 2020 een voorziening afvalstoffenheffing bestaat ten bedrage van € 895.726
∑ de voorziening afval voornamelijk wordt uitgeput voor kapitaallasten van het VANG-beleid door het aanbrengen van ondergrondse containers en/of een vierde container;
∑ hiervoor een investering van ruim € 800.000 moet worden gedaan;
∑ zonder deze investeringen nog voldoende in de voorziening zit.

Besluit dat:
∑ De door het college van burgemeester en wethouders voor het jaar 2020 voorgestelde procentuele verhoging van de afvalstoffenheffing met 13,75% in plaats daarvan geleidelijk in stappen zal worden verhoogd met resp. 5% in 2020, 5% in 2021 en 3,75% in 2022.

En gaat over tot de orde van de dag

Fractie VVD Fractie IBH Fractie CDA
Dick Bosgieter Hans Reumkens Cilia Meerman

De heer Bosgieter (VVD) meldt dat de VVD fractie in de werkgroep vergaderstructuur een voorstel zal indienen om een jaarlijkse verantwoordingsdag te organiseren.

Wethouder Den Brok meldt dat het college motie 2 ‘Stagevergoedingen (V)MBO’ overneemt.

Burgemeester Junius merkt op, naar aanleiding van de inbreng van mevrouw Verschoor (GroenLinks), dat het college positief staat tegenover Right to challenge. Zij stelt voor om dit gezamenlijk met de gemeenteraad op te pakken. Mevrouw Meerman (CDA) geeft aan dat het goed zou zijn om hier tijdens een commissievergadering verder over te spreken.

De IBH fractie dient samen met de CDA, PvdA en GroenLinks fracties een gewijzigde motie in. Motie 5 kledingbank wordt hiermee ingetrokken. Motie 5a Kledingbank luidt als volgt:

De Gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 7 november 2019, aan de orde
zijnde agendapunt 4 “Vaststellen Begroting 2020-2023 Gemeente Hellevoetsluis”

Overwegende dat:
∑ De Stichting Kledingbank Zuid Hollandse Eilanden in 2017 een vestiging heeft geopend aan de Brielsestraatweg in Hellevoetsluis (kortweg De Kledingbank) met als doel inwoners met een minimum inkomen te voorzien van gratis kleding.
∑ Inmiddels een klantenbestand wordt bediend van meer dan 1300 klanten.
∑ Er momenteel 30 onbetaalde vrijwilligers werkzaam zijn, waarvan sommigen met een geestelijke en/of lichamelijke beperking.
∑ De Kledingbank voor haar inkomsten volledig afhankelijk is van donaties en de verkoop aan opkopers van kleding die niet meer geschikt is voor uitgifte aan het klantenbestand.
∑ De donaties veelal eenmalig zijn en geen structureel karakter hebben.
∑ De Kledingbank een dreigend structureel tekort heeft op haar begroting voor de komende jaren en daardoor dreigt de deuren te moeten sluiten.
∑ De voor 2020 toe te kennen waarderingssubsidie van € 1000,- bij lange na niet voldoende is om de tekorten op te vangen.
∑ Sluiting van de Kledingbank voor de Hellevoetse minima en de vrijwilligers van de Kledingbank een groot verlies zou betekenen.

Is van mening dat:
∑ De dreigende sluiting van de Kledingbank moet worden voorkomen, niet alleen voor de 1300 klanten, maar ook voor de 30 vrijwilligers, die nu een zeer nuttige en plezierige tijdsbesteding hebben.
∑ Het begrotingstekort voornamelijk wordt veroorzaakt doordat de Kledingbank de huur en energiekosten van haar uitgiftepand volledig uit eigen middelen moet betalen.
∑ Het toekennen van een structurele subsidie ten behoeve van de huur en energiekosten de enige manier is om de Kledingbank ook in de toekomstige jaren haar goede werk te laten voortzetten.
∑ De kosten voor de huur en energie van het uitgiftepand Brielsestraatweg 3c voor 2020 worden begroot op € 17.000,-.

Verzoekt het college om:
∑ De Stichting Kledingbank Zuid Hollandse Eilanden een subsidie toe te kennen voor de kosten van huur en energie van het pand Brielsestraatweg 3c te Hellevoetsluis ten bedrage van € 17.000,- voor het jaar 2020 en 2021.
∑ Aan de subsidie de voorwaarde verbinden, dat achteraf middels orginele facturen de kosten van huur en energie worden aangetoond.
∑ Het bestuur van de Stichting Kledingbank Zuid-Hollandse Eilanden opdracht te geven zich aantoonbaar te blijven inzetten op het werven van donateurs en genereren van andere inkomsten teneinde een sluitende exploitatiebegroting te waarborgen.
∑ De subsidie voor 2020 en 2021 ten laste te brengen van het subsidieprogramma “Welzijn Onvoorzien”.
∑ De voorgestelde waarderingssubsidie van € 1000,- (bladzijde 27 van het Subsidieprogramma 2020) te laten vervallen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Ingediend door de fracties van Inwonersbelang Hellevoetsluis, CDA, PvdA en GroenLinks
Is getekend door,

IBH CDA
J.F. Reumkens C.M. Meerman-van Benthem

PvdA GroenLinks
Daan Dankaart Bianca Verschoor

Wethouden Den Brok meldt dat er een extern onderzoek wordt uitgevoerd naar de oorzaken van de geconstateerde financiŽle tegenvaller bij de voorbereiding van de tweede Berap. Ze geeft aan dat na het onderzoek de consequenties van de tegenvaller bekend zullen zijn. De gemeenteraad wordt hierover geÔnformeerd.

Wethouder Den Brok geeft aan dat de gemeenteraad op de hoogte wordt gehouden over de organisatiescan.

Wethouder Van der Velde zegt toe dat er naast de landelijke campagne extra aandacht wordt besteed aan zelfmoordpreventie. Er zal in overleg met de scholen worden bezien wat de beste manier is om de jongeren hierover te informeren.

Wethouder Van der Velde zegt toe dat hij terug zal komen op de vraag van mevrouw Meerman (CDA) waarom de gemeente afspraken heeft gemaakt met de zorgverzekeraar CZ met betrekking tot de minimacontracten en niet met een andere zorgverzekeraar.

Amendement 1 afvalstoffenheffing wordt ingetrokken.

De heer Reumkens (IBH) verzoekt de PvdA fractie om de motie 3 Subsidies kunstgrasvelden in te trekken. Er wordt namelijk een onderzoek uitgevoerd met betrekking tot het uitgevoerde onderhoud. De heer Reumkens stelt voor om eerst dit onderzoek af te wachten.

De heer Dankaart (PvdA) geeft aan dat hij motie 3 Subsidies kunstgrasvelden intrekt, maar hij merkt wel op dat hij graag betrokken wordt bij de gesprekken die plaats gaan vinden.

De heer Van Straaten (GroenLinks) heeft in verband met ziekte de vergadering verlaten.

Stemverklaring mevrouw Verschoor (GroenLinks): ‘Of de informatie te laat kwam of al maanden bekend was geweest, neemt niet weg dat er gevraagd wordt om een begroting goed te keuren waar wij nu bij voorbaat al weten dat er hoge uitgaven aan komen waar geen rekening mee gehouden is en waardoor deze niet meer sluitend zal zijn. Er is geen garantie dat de beleidsopties, waar men nu mee akkoord gaat, straks nog haalbaar zijn en welke er prioriteit zullen krijgen bij gebrek aan financiŽn. Dit is de reden waarom GroenLinks tegen deze begroting zal stemmen.’

Stemverklaring mevrouw Bakker (D66): ‘D66 is van mening dat de voorliggende begroting met de kennis van nu, gegeven door de wethouder financiŽn, een niet correcte begroting is. Daarom zullen wij tegen stemmen.’

Stemverklaring de heer Dankaart (PvdA): ‘Deze begroting is of niet sluitend als er inderdaad orde van grootte drie miljoen afgaat of we weten niet wat de begroting is doordat er substantiŽle tekorten niet bekend zijn. De Partij van de Arbeid stelt dat het willens en wetens vaststellen van een niet sluitende begroting niet kan. Ook een begroting met missende essentiŽle cijfers kan ons inziens niet uitgaan van het adagium: ‘geen plan, geen geld’, dan stelt de Partij van de Arbeid: ‘geen cijfers, geen begroting’ en daarom stemmen wij tegen.’

Er is hoofdelijke stemming; er worden 24 stemmen uitgebracht; met 21 stemmen voor en 3 tegen wordt dit voorstel aanvaard. Tegen stemmen de fracties van D66, PvdA en GroenLinks

Motie 1 wordt verworpen.
Motie 2 wordt unaniem aangenomen.
Motie 4 wordt verworpen.
Motie 5a wordt unaniem aangenomen.
Motie 6 wordt verworpen.
Motie 7 wordt unaniem aangenomen.
Motie 8 wordt aangenomen.
05

20190469: Vaststellen belastingverordeningen en bijbehorende tarieven. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
06

20190504: Vaststellen subsidieplafonds voor 2019 (gewijzigd), 2020 en 2021 (voorlopig).


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
07

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
08

Rondvraag.


Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
09

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*