Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 05/11/2022
Nummer:2022-04
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening..
02Spreekrecht voor toehoorders
03Vaststellen van de besluitenlijst van de gecombineerde vergadering ZWO/WWR/AZM van 6 april 2022.
04Ingekomen stukken en mededelingen commissie
05Actiepuntenlijst.
06Vaststellen agenda.
07Lijst van ingekomen stukken raad.
08Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
0920220185 : Kennisnemen van de eindrapportage Rekenkamerfunctie onderzoek Subsidiebeleid.
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(3 stukken ter inzage)
1020220135 : Vaststellen Koersdocument Omgevingsvisie Voorne aan Zee.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(7 stukken ter inzage)
1120220091 : Vaststellen van de 6e herziening grondexploitatie Kickersbloem 3 d.d. maart 2022.
- ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
12Begrotingswijzigingen.
13Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag
14Terugkoppeling Fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne
15Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,