Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2019-09
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 10/09/2019
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: R.M. Slavenburg (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D. Dankaart, J.H. Hoge, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, M. Kromhout, R. van Spronsen, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, J. van Dasler, E.E. Hoenderkamp, C.C. Kap, A. Oosterboer-Hubert
Afwezigen: W. Langendoen, E.P. van Son
Secretaris:M. Hoek (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Er zijn geen afmeldingen ontvangen.
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Er zijn geen insprekers.
03

Vaststellen agenda.


Op verzoek van het college vindt aan het eind van de vergadering nog een besloten deel plaats.
De agenda wordt verder conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen: Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond; Recreatieschap Voorne Putten/Rozenburg).


Wethouder Spoon deelt mede dat er in Nederland een onderzoek is geweest met betrekking tot de openbare aanbesteding. Een leuk weetje is dat de gemeente Hellevoetsluis in de top 25 staan van duurzaam aanbesteden.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 11 september 2019.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


De punten 1, 2 en 4 zijn beantwoord en afgehandeld. Punt 3, de datum voor de uitleg is nog niet bekend maar hier wordt aan gewerkt.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


De heer Weeder (VVD) heeft een vraag over het voorontwerp bestemmingsplan Molendijk 62.

Mevrouw Verschoor (GroenLinks) geeft aan voor de volgende vergadering een belegstukje aan te leveren betreffende het beheerplan groen 2020-2023 en het beheerplan wegen 2020-2023.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Er zijn geen vragen met betrekking tot de lijst van ingekomen stukken raad.
09

20190488 : Vaststellen van het toetsingskader Afwijkingen Kickersbloem 3. - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder Spoon zegt toe de vraag, waarom het verzoek (uit de ingediende zienswijze) dat er geen aantasting ontstaat van waarden en belangen niet gehonoreerd wordt, schriftelijk te beantwoorden.
De commissie WWR acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
10

Stand van zaken wijkbeheer.


Er zijn geen mededelingen.
11

Sluiting.12

Sluiting.