Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2020-04
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 05/14/2020
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: J.F. Reumkens (Voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bšckhaus, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, H. de Jong, K.E. Kamphuis, H. Kap, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. ÷zogul-Basin, C. van der Sande-de Groot, R.M. Slavenburg, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, N.M.A. Schnocks-Kriek, M.C. Junius (burgemeester), M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: A. van Ballegooijen, H.D. Boender, E.R. van der Geest, K.J. de Graaff-van Lith, B.G. Kamphuis, R. van Spronsen, N.J. van Straaten
Secretaris:M.M. de Lange (griffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige welkom ook degenen die de vergadering thuis via internet volgen.
In verband met het coronavirus worden er een aantal aangescherpte maatregelen door de voorzitter genoemd om de vergadering veilig te laten verlopen en zo kort mogelijk te laten duren.
Er is een beperkt aantal raadsleden aanwezig. Er is geen publiek aanwezig.

Met kennisgeving zijn afwezig:  Mevrouw Boender (VVD, de heer Van der Geest (VVD), de heer Van Ballegooijen (IBH), Mevrouw de Graaff - van Lith (IBH), de heer Bert Kamphuis (IBH)
en de heer Van Spronsen (IBH), M. Kromhout, M Peelen-Kamphuis (IBH)
02

Spreekrecht voor toehoorders.


Raadsleden hebben kennis kunnen nemen van de inspreektekst van de Stichting Windmolens N57 Nee! met betrekking tot de energieverkenning Voorne Putten.
De voorzitter stelt voor dat raadsleden de gelegenheid hebben om hierop nader te reageren bij agendapunt 12 (Vaststellen Warmtetranisitievisie Voorne Putten), omdat dit punt hier relatie mee heeft.
03

Vaststellen agenda.


Er wordt voorgesteld om de agendapunten 16 ‘Beschikbaar stellen krediet betreffende kavel 38 Kickersbloem 3’ en 18 ‘Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van Hellevoetsluis Zuid-Oost ‘van de agenda af te voeren. Hiermee wordt ingestemd.
De voorbereidende raad adviseert de gemeenteraad om deze agendapunten van de raadsagenda af te voeren.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling gemeenschappelijke regeling).


Wethouder van der Velde geeft naar aanleiding van de vraag van de heer Dankaart (PvdA) aan dat de 2e Maandrapportage vanuit het college nog zal worden toegelicht.
Wethouder Den Brok geeft aan dat ze de raad nog nader op de hoogte zal brengen inzake de door Stedin gevraagde kapitaalinjectie.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergaderingen van de commissie wonen, werk en recreatie van 12 februari, de commissie zorg, welzijn en onderwijs van 13 februari 2020 en de commissie algemene zaken en middelen van 20 februari 2020.


De besluitenlijsten van de drie bovengenoemde commissies worden conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijsten van de commissie wonen, werk en recreatie, de commissie zorg, welzijn en onderwijs en de commissie algemene zaken en middelen.


Actiepuntenlijst commissie AZM (Algemene Zaken en Middelen)
De twee toezeggingen van de burgemeester inzake de APV zijn nagekomen en worden daarmee afgevoerd van de actiepuntenlijst

Actiepuntenlijst commissie ZWO (Zorg, Welzijn en Onderwijs)
De actiepunten voor wethouder Van der Velde met betrekking tot de toezending van de financiŽle stukken van de GRJR zijn afgedaan en kunnen dus worden afgevoerd.
Punt 1 van de actiepuntenlijst inzake de toezegging om de financiŽle consequenties op te nemen in de volgende memo sociaal domein blijft staan.

Actiepuntenlijst commissie WWR (Wonen, Werk en Recreatie)
Het actiepunt inzake de versmalling bij Nieuwenhoorn
van wethouder Schop blijft op de actiepuntenlijst staan.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


De burgemeester doet de toezegging op het verzoek van de heer Noordzij (IBH) dat voor zover het kan voor dit jaar de overlast zal worden onderzocht in de maanden voor de jaarwisseling.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Op verzoek van de CDA fractie is het behandeladvies van punt 2 ‘ Informatiebrief inzake solide PGB voor raadsleden en wethouders’ van de lijst ingekomen stukken van 28 mei
gewijzigd van ‘voor kennisgeving aannemen’ in ‘ter afdoening naar het college toezenden’.
CDA vraagt ook om goede terugkoppeling op punt 16 'Verzoek herstel openbaar wandelgebied'.
09

20200151 : Vaststellen Algemene Plaatselijke Verorodening Hellevoetsluis 2020 - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De voorbereidende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
10

20200035 : Vaststellen verordening Duurzaamheidslening gemeente Hellevoetsluis en beschikbaar stellen krediet aan het stimuleringsfonds Volkshuisvesting. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder Schop zegt op de vraag van de heer Weeder van de VVD toe nog na te gaan of de VVE’s kunnen meedoen.
De voorbereidende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
11

20200182 : Instemmen met de statutenwijziging Stichting Onderwijsgroep PRIMOvpr en benoemen leden Raad van Toezicht. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De voorbereidende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
12

20200185 : Vaststellen van de warmtetransitievisie Voorne-Putten. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De voorbereidende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
13

20200017 : Vaststellen nota Participatie werkt: van participatie naar werk 2020-2023. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De voorbereidende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
14

20200198 : Instemmen met de zienswijze op de ontwerpbegroting 2021 en Treasurystatuut 2021 MRDH. - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De voorbereidende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
15

20200186 : Vaststelling bestemmingsplan Nieuw-Helvoet 1e partiele herziening - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De voorbereidende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
16

20200105 : Beschikbaar stellen krediet betreffende kavel 38 Kickersbloem 3 - ( Spoon, A.J. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Dit agendapunt is van de agenda afgevoerd, De voorbereidende raad adviseert de gemeenteraad om dit agendapunt van de raadsagenda af te voeren.
17

20200098 : Beschikbaar stellen krediet toegankelijk maken bushaltes. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De voorbereidende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
18

20200029 : Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van Hellevoetsluis Zuid-Oost. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Dit agendapunt Is van de agenda afgevoerd. De voorbereidende raad adviseert de gemeenteraad om dit agendapunt van de raadsagenda af te voeren.
19

20200211 : Beschikbaar stellen van krediet implementatie Zaakgericht Werken. - ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De voorbereidende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
20

20200066 : Beschikbaar stellen krediet voor de aanschaf van verlichtingsinstallaties en verwarmingsinstallatie bij FC Vlotbrug. - ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De voorbereidende acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
21

20200143 : Beschikbaar stellen krediet invoering Omgevingswet - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De voorbereidende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
22

20200111 : Kennisnemen van het jaarverslag leerplicht 2018-2019. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De voorbereidende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als hamerstuk.
23

20200223 : Vaststellen plan van aanpak 'Op weg naar ťťn gemeente Voorne' - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De voorbereidende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
24

20200246 : Vaststellen verordening gezamenlijke fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne. - ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt


De voorbereidende raad acht het voorstel rijp voor behandeling in de raad als bespreekstuk.
25

Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.


Er zijn geen mededelingen.
26

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
27

Sluiting.


De voorzitter sluit de vergadering.
28

Sluiting.