Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Wonen, Werk en Recreatie
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 03/08/2022
Nummer:2022-02
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst: de besluitenlijst van de gecombineerde ZWO/WWR/AZM vergadering van 12 januari wordt in AZM vastgesteld.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920220046 : Voorontwerp-bestemmingsplan " Windturbines Haringvlietdam Hellevoetsluis".
- ( Schop, P. ) - OpiniŽrend

(5 stukken ter inzage)
1020220045 : Vaststellen van de geactualiseerde beleidsplannen Lucht, Geluid en Externe Veiligheid
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
11Brief VVE Nijver inzake grastegelbaan
- ( Schop, P. ) – OpiniŽrend
12Stand van zaken wijkbeheer.
13Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,