Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluitenlijst Commissie
Besluitenlijst Raadscommissie
Nummer: 2021-02
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie: Zorg Welzijn en Onderwijs
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Datum: 02/11/2021
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal
Aanwezigen: H. Westbroek (Voorzitter), D.C. Bšckhaus, D. Dankaart, H. de Jong, B.G. Kamphuis, C.M. Meerman-van Benthem, U. ÷zogul-Basin, R.M. Slavenburg, N.J. van Straaten, B. Verschoor, J.J.C. Diependaal, A.P. van den Ouden, J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: M.H.C. Bakker-Mantjes, H.D. Boender, M. Peelen-Kamphuis, J.S. Bakker, N.M.A. Schnocks-Kriek, L.A. Troost-Kengen
Secretaris:I.N. Mikhalap (commissiegriffier)
Nr.Onderwerp / Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom en diegenen die via internet meeluisteren.

Met kennisgeving zijn afwezig: mw. H.Boender (VVD). Zij wordt vervangen door de heer H. de Jong. Mevrouw M. Peelen-Kamphuis (IBH), de heer J.S. Bakker (D66), mevrouw M.H.C. Bakker-Mantjes (D66) en mevrouw L.A. Troost-Kengen (VVD).
Mevrouw N.M.A. Schnocks-Kriek (GroenLinks) wordt vervangen door mevrouw B. Verschoor.

Agendapunt 09 is aan het begin van de agenda geplaatst zodat de Kinderombudsman niet te lang hoeft te wachten voor de behandeling van het agendapunt. Zij blijkt echter onverwachts verhinderd te zijn.
Het overgrote deel van de fracties kiest ervoor – ondanks de afwezigheid van de Kinderombudsman – agendapunt 9 toch te behandelen.
02

Spreekrecht voor toehoorders


De voorzitter leest de schriftelijk ingediende tekst betreffende agendapunt 11 van de inspreker, mevrouw S. Nohar ingediend namens de buurtstichting ’t Ommetje, voor.
03

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
04

Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).


Wethouder van der Velde meldt dat een onderzoek wordt ingesteld als gemeenten op Voorne naar de uitwerking van de Participatiewet na de herindeling.
Nissewaard voert deze namelijk nu ten behoeve van Brielle uit. De uitkomsten van het rapport zullen aan de betrokken colleges worden voorgelegd.

Naar aanleiding van de vraag van de heer Reumkens (IBH) zegt wethouder van der Velde toe dat zodra de datum voor de eerst vaccinatie in het oude sportcomplex Eendraght bekend is hij dit zal melden.
05

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 november 2020.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
06

Actiepuntenlijst.


Wethouder van der Velde zegt toe dat de raad het memo Ontwikkeling Sociaal Domein over 2021 over twee weken zal ontvangen.
Aan deze rapportage wordt ook een samenvatting toegevoegd over een onderzoek dat op dit moment door Deloitte wordt uitgevoegd over de financiŽn in het Sociaal Domein.
Wethouder zegt toe dat indien de commissie dat wenst Deloitte nog een presentatie zal geven als alle onderzoeken zijn afgerond.

Tevens zegt hij toe dat hij nog gaat onderzoeken of er op verzoek van mevrouw Meerman (CDA) nog een presentatie voor de commissieleden over de werking van het dashboard kan worden gegeven.
07

Ingekomen stukken en mededelingen commissie.


Geen bijzonderheden.
08

Lijst van ingekomen stukken raad.


Mevrouw Meerman (CDA) wil graag terugkoppeling van het college van punt 11. “Brief van stichting GROOS betreft starten van een nieuwe basisschool in Hellevoetsluis per 1 augustus 2022.”
Wethouder van der Velde zegt toe dat het college dit in de vorm van een raadsbesluit aan de raad zal voorleggen. Agendapunt 11 zal ter verdere bepaling van de procedure aan de agendacommissie worden voorgelegd.
09

20200620 : Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en tussenrapportages. Op verzoek van de fractie CDA op de agenda geplaatst.


Uit de bespreking zijn de volgende punten naar voren gekomen:
- Alle fracties scharen zich achter de aanbevelingen
- Er wordt veel op preventie ingezet
- Voorlichting over de mogelijkheden voor de doelgroep is zeer belangrijk
- Hoewel Brielle en Westvoorne niet zijn aangesloten bij de Kinderombudsman moet wel gekeken worden naar Voorns beleid

Het college zal de aanbevelingen die de Kinderombudsman aangeeft in volle omvang overnemen. Het college maakt de nodige slagen in de klantvriendelijkheid bij het aanvragen van hulp.
Wethouder van der Velde zegt toe dat de commissieleden in details een volledig overzicht krijgen over wat het college doet en al heeft gedaan om de kinderarmoede te bestrijden.
10

20210052 : Kennisnemen van het rapport van de Gemeentelijke Kinderombudsman “Onder de loep gemeentelijke armoederegelingen voor kinderen”. Reden tot agenderen: de commissie wordt de gelegenheid geboden om over genoemd rapport van gedachten te wisselen met de gemeentelijke kinderombudsman.


Dit agendapunt wordt naar de volgende commissievergadering van 25 maart 2021 verplaatst.
11

20200650 : Instemmen met de planvorming voor de integrale verbeteropgave Ploegschaar en omgeving. - ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt


Wethouder van der Velde zegt toe dat hij laat uitzoeken of het prijstechnisch en gezien de aanbesteding mogelijk is om de bouw met een extra 300 m 2 op te schalen en dat nog voor de commissie AZM terug te koppelen.

Dit punt is rijp voor behandeling in de raad als een bespreekstuk.
12

Sluiting.13

Sluiting.