Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2020-11
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 12/10/2020
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), J.J. Andrieu , M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bšckhaus, A. van Ballegooijen, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, K.J. de Graaff-van Lith, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. ÷zogul-Basin, M. Peelen-Kamphuis, J.F. Reumkens, C. van der Sande-de Groot, R.M. Slavenburg, R. van Spronsen, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: N.J. van Straaten
Secretaris:griffier M.M. de Lange
Hamerstukken:; Lijst van ingekomen stukken. 2


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige welkom ook degenen die de vergadering thuis via internet volgen.
Met kennisgeving zijn afwezig:  N. van Straaten (GroenLinks)

Er zijn geen gasten van de raad en er zijn geen mededelingen.
02

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
03

3.a Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadslid IBH, de heer J.J. Andrieu. 3. b Installatie van raadslid IBH, de heer J.J. Andrieu. 3. c Afscheid raadslid IBH, A. van Ballegooijen. 3. d. Hamerstukken: agendapunt 7: instemmen met wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Voorne-Putten en Lidmaatschap van WSGO. agendapunt 8: instemmen met zienswijze 2e begrotingswijziging VRR 2020. agendapunt 9: instemmen met verlengen bestaande nota mantelzorg en vrijwillige inzet 2016-2019. agendapunt 11: beschikbaar stellen krediet Visie Zuidfront. agendapunt 12: beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de toegekende subsidie voor het doorvoeren van de gevelmaatregelen. agendapunt 13: vaststellen meerjarenprogramma Grondexploitaties. agendapunt 14: beschikbaar stellen krediet voor de inrichting nieuwe bushalte Ebstroom-Vlasakkerlaan. agendapunt 16 instemmen met 1e begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Voorne Putten.


Bij agendapunt 13 wordt door mevrouw Verschoor (GroenLinks) een stemverklaring afgelegd.

Agendapunt 3a: Onderzoek geloofsbrieven en toelating raadslid IBH, de heer J.J. Andrieu
De commissie geloofsbrieven bestaat uit: de heer D. Dankaart (PvdA), C.M. Meerman-van Benthem (CDA), mevrouw B. Verschoor (GroenLinks).
De voorzitter van de onderzoekscommissie, de heer Dankaart, brengt verslag uit.
Uit het onderzoek van de geloofsbrieven zijn geen bijzonderheden naar boven gekomen en de onderzoekscommissie stelt voor om tot toelating van de heer J.J. Andrieu tot de raad over te gaan.

Agendapunt 3b: Installatie van raadslid IBH, de heer J.J. Andrieu
De heer J.J. Andrieu legt de eed af.
Door voornoemde aflegging van de eed is de heer Andrieu geÔnstalleerd.

Agendapunt 3c: Afscheid van de heer A. van Ballegooijen (IBH)
De voorzitter spreekt de heer van Ballegooien toe en bedankt hem voor zijn inzet als raadslid van het IBH.
04

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 29 oktober 2020.


De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
05

Lijst van ingekomen stukken.


De heer Reumkens (IBH) heeft een opmerking naar aanleiding van het ingekomen stuk de Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond. In de begeleidende brief staat dat de gemeenteraden de mogelijkheid krijgen om een zienswijze mee te geven, welke uiterlijk 1 februari 2021 moet worden ingediend.
Dit wordt in de opmaat naar de volgende vergadering erg kort dag.
Wethouder van der Velde zegt toe dat het college een reactie zal voorbereiden en dat deze in januari richting de raad komt.

De lijst van ingekomen stukken wordt verder conform vastgesteld.
06

20200632: Berap 2020 - 2.


Wethouder den Brok zegt toe dat naar aanleiding van het onderzoeksrapport van Deloitte en de december circulaire de raad in het eerste kwartaal van 2021 zal worden meegenomen in de structurele effecten van de Berap.

Wethouder den Brok zegt naar aanleiding van de vraag van mevrouw Verschoor (GroenLinks) toe dat de beleidsregels die zijn afgesproken ook richting de raad zullen gaan.

Mevrouw Bakker (D66) legt een stemverklaring af: D66 blijft het mandaat bij punt 4 toch echt als een blanco check zien, het is wel een technisch punt maar het is zo. Wij vinden het toch ook wel storend dat het college geen enkele indicatie kan geven.
Maar met de harde toezegging in de eerste termijn, de tweede termijn en ook in AZM met de harde toezegging van het college om de raad erbij te betrekken, willen wij het proces niet verder frustreren en zullen instemmen met dit agendapunt.

Er wordt hoofdelijk gestemd.
Er worden 24 stemmen uitgebracht, met 23 stemmen voor en 1 stem tegen van de fractie PvdA wordt conform besloten.
07

20200567: Instemmen met wijzigen Gemeenschappelijke Regeling Streekarchief Voorne-Putten & Lidmaatschap van Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (WSGO). HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
08

20200542: Instemmen met zienswijze 2e begrotingswijziging VRR 2020. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
09

20200496: Instemmen met verlengen bestaande nota mantelzorg en vrijwillige inzet 2016-2019. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
10

20200596: Vaststellen van de Woonvisie Hellevoetsluis 2020-2030.


Bij dit agendapunt worden twee moties ingediend.

De fractie VVD dient samen met de fracties CDA en D66 een motie in. Motie 1: Motie steun doelgroepen woningmarkt, luidt als volgt:
De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 10 december 2020,
Constaterende dat:
∑ in diverse media met grote regelmaat artikelen verschijnen waarin het tekort aan woningen wordt benadrukt;
∑ starters en ouderen moeizaam een passende woning kunnen vinden in Hellevoetsluis;
∑ de nieuwe woonvisie een goede aanzet geeft voor beleid op korte en lange termijn, maar creatieve oplossingen nodig zijn.

Overwegende dat:
∑ het wenselijk is dat er meer gebouwd wordt voor starters en ouderen;
∑ de woningvoorraad veel beter kan worden benut met doorstroming op de woningmarkt voor een wooncarriŤre;
∑ in onder meer Nijmegen en Utrecht goede ervaring is opgedaan met het stimuleren en begeleiden van ouderen naar een nieuwe woning;
∑ het voor veel jongeren onmogelijk is een woning te kopen door de hoge huizenprijzen en de scherpe hypotheekregels;
∑ particuliere huur vaak ook niet op te brengen is vanwege te hoge huurprijzen in relatie met het inkomen;

Roept het college op om:
1. actief werk te maken van de bouw van flexibele woningen voor ouderen en jongeren op de al ingeplande woningbouwlocaties.
2. in gesprek te gaan met Maasdelta, de Zes Kernen en Woonzorg Nederland om nog meer stappen te nemen de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen;
3. via directe bemiddeling – binnen de wettelijke mogelijkheden - sneller woningen aan jongeren toewijzen met een economische en/of maatschappelijke binding met Hellevoetsluis;
4. inwoners van de gemeente Hellevoetsluis die de leeftijd van 18 jaar bereiken, proactief te benaderen om zich in te schrijven bij Woonnet Rijnmond. Het versturen van de brief te bekostigen uit de middelen om de inclusieve samenleving te promoten.

en gaat over tot de orde van de dag.
Fractie VVD; Ed Weeder
Fractie CDA: C. Meerman- van Benthem
Fractie D’66: M. Bakker- Mantjes


De fractie IBH dient een motie in. Motie 2: Motie help jongeren aan een woning, luidt als volgt:
De gemeenteraad van Hellevoetsluis, in vergadering bijeen op 10 december 2020, aan de orde zijnde agendapunt 10, het vaststellen van de Woonvisie Hellevoetsluis 2020-2030
Constaterende dat:
- Veel jongeren niet, of zich pas laat inschrijven bij WoonnetRijnmond
- De lengte van inschrijftijd bij WoonnetRijnmond alles bepalend is voor het verkrijgen van een woning
- Hierdoor de kans voor een woning in Hellevoetsluis voor een jonge woningzoekende gering is
- Veel jongeren uit Hellevoetsluis wegtrekken gezien zij hier geen (betaalbare) huurwoningen kunnen krijgen
Verzoekt het college:
- Een actievere houding te nemen door jongeren te benaderen en aan te moedigen zich in te schrijven
- Vanaf 2021 jongeren die 18 worden een verjaardagskaart te sturen met een tegoed ter waarde van 1 jaar inschrijving bij WoonnetRijnmond
- In 2021 eenmalig jongeren die in 2020 18 zijn geworden en jongeren tot en met 23 jaar een brief te schrijven om hen te attenderen op het inschrijven bij WoonnetRijnmond
- Dit alleen te doen voor die jongeren die ingeschreven staan in het BPR van de gemeente Hellevoetsluis
- Uit de algemene middelen kunnen worden onttrokken uit de promotiemiddelen voor de inclusieve samenleving

En gaat over tot de orde van de dag.

Getekend namens het IBH:

Motie 1 wordt hoofdelijk in stemming gebracht:
De stemming eindigt met 12 stemmen voor en 12 stemmen tegen.
In de eerstvolgende raadsvergadering wordt opnieuw over deze motie gestemd.

Motie 2 wordt hoofdelijk in stemming gebracht:
De heer K. Kamphuis (CDA) geeft een stemverklaring af. Hij geeft aan dat het CDA toch voor deze motie gaat stemmen.
De motie wordt aangenomen met 17 stemmen voor en 7 stemmen tegen van de fracties VVD en D66.
11

20200594: Beschikbaarstellen krediet voor het opstellen Visie Zuidfront. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
12

20200588: Beschikbaar stellen krediet ten behoeve van de toegekende subsidie voor het doorvoeren van de gevelmaatregelen. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
13

20200515: Vaststellen Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG) Oktober 2020. HAMERSTUK


Stemverklaring mevrouw Vrschoor (GroenLinks): ondanks dat de inhoud natuurlijk financieel klopt is GroenLinks hier tegen. Er zitten exploitaties bij van meer dan acht jaar met steeds dezelfde argumenten die naar onze mening afgeboekt zouden moeten worden,
waaronder het motorbrandstof verkooppunt en de Helihavens. Wat alle bewoners jaarlijks geld kost en daarnaast nog zeer onwenselijk is.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
14

20200587: Beschikbaar stellen krediet voor de Inrichting nieuwe bushalte Ebstroom-Vlasakkerlaan. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
15

20200541: Instemmen met beantwoording vragen Harmonisatie Sportregelingen.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
16

20200610: Instemmen met 1e begrotingswijziging 2020 van het Recreatieschap Voorne Putten. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
17

Begrotingswijzigingen.


Wethouder Den Brok zegt op de vraag van mevrouw Meerman (CDA) toe om bij de financiŽle stukken een uitgebreidere toelichting te geven en een nadere toerekening van de bedragen: dit mede in het licht van de komende fusie.

De begrotingswijzigingen worden conform vastgesteld.
18

Rondvraag.


De heer Reumkens (IBH) geeft aan dat de sportverenigingen financieel in de problemen zitten als gevolg van de coronamaatregelen. Zijn vraag is waar ze nu kunnen aankloppen. De wethouder heeft eerder aangegeven dat dat bij de gemeente is.
Welke regelingen zijn er nu bij de gemeente mogelijk?

Wethouder Schop geeft aan dat de huur niet is stopgezet, maar door middel van een landelijke regeling bij de eerste coronagolf is gecompenseerd. De gemeente wacht de nieuwe landelijke regeling in de 2e golf weer af.
Hij geeft verder aan dat de verenigingen zelf weten bij wie ze zich moeten melden.
19

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*