Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Zorg Welzijn en Onderwijs
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 02/11/2021
Nummer:2021-02
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Digitaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 26 november 2020.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie.
08 Lijst van ingekomen stukken raad.
0920210052 : Kennisnemen van het rapport van de Gemeentelijke Kinderombudsman “Onder de loep gemeentelijke armoederegelingen voor kinderen”.
Reden tot agenderen: de commissie wordt de gelegenheid geboden om over genoemd rapport van gedachten te wisselen met de gemeentelijke kinderombudsman.

(1 stukken ter inzage)
1020200620 : Kadernota 2022 Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond en tussenrapportages.
Op verzoek van de fractie CDA op de agenda geplaatst.

(4 stukken ter inzage)
1120200650 : Instemmen met de planvorming voor de integrale verbeteropgave Ploegschaar en omgeving.
- ( Velde. H. van der ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(8 stukken ter inzage)
12Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,