Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Agenda's Raadscommissie
Agenda Raadscommissie
Type Vergadering:Raadscommissie
Raadscommissie:Algemene Zaken en Middelen
Openbaar / BeslotenOpenbaar
Voorzitter:


Hierbij nodig ik u uit tot het bijwonen van een openbare vergadering voor een commissie.

Datum: 09/23/2021
Nummer:2021-07
Agenda Status:Definitief
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal

Agenda


Nr.Onderwerp
01Opening en mededelingen.
02Spreekrecht voor toehoorders.
03Vaststellen agenda.
04Mededelingen van/rondvraag voor portefeuillehouders (inclusief terugkoppeling uit gemeenschappelijke regelingen).
05Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 24 juni 2021.
06Actiepuntenlijst.
07Ingekomen stukken en mededelingen commissie
08Lijst van ingekomen stukken raad.
0920210451 : Beschikbaar stellen van een krediet voor een openbaar toilet bij het winkelcentrum de Struytse Hoeck.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1020210452 : Beschikbaar stellen krediet voor het realiseren van LED-portalen bij voetgangersoversteekplaatsen.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1120210455 : Instemmen met de verhoging van het krediet voor de beveiliging van het gemeentehuis met € 35.000.
- ( Brok, M. den ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1220210367 : Beschikbaar stellen krediet betreffende duurzaamheidslening gemeente Hellevoetsluis voor particulieren.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1320210465 : Instemmen met de beantwoording raadsmotie "lachgasverbod' en de voorgestelde wijzigingen van de APV Hellevoetsluis 2020.
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(6 stukken ter inzage)
1420210461 : Beschikbaar stellen van een krediet van € 25.923 voor het uitvoeren van de door de provincie toegekende subsidie voor het vergroenen van bedrijventerrein Kickersbloem 1 en 2.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1520210460 : Beschikbaar stellen van een krediet van € 6.777 ten behoeve van het upgraden van de clubaccommodatie bij AKV ‘t Capproen.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
1620210299 : Kennisnemen van het juridisch jaarverslag 2020.
- ( Junius, M.C. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(5 stukken ter inzage)
1720210330 : Instemmen met de compensatie huur en recht van opstal sportaccommodaties 1e kwartaal 2021.
- ( Schop, P. ) - Adviserend - Raadsagendapunt

(4 stukken ter inzage)
18Begrotingswijzigingen.
19Stand van zaken Metropoolregio Rotterdam Den Haag.
20Terugkoppeling fusiecommissie Brielle, Hellevoetsluis en Westvoorne.
21Ontwikkelingen rondom het coronavirus.
22Sluiting.
De voorzitter,
namens deze,
de commissiegriffier,