Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Besluistenlijst Raad
Besluitenlijst Raad
Nummer: 2020-06
Type Vergadering:Raad
Openbaar / Besloten
Datum: 06/25/2020
Tijd: 08:00:00 PM
Lokatie: Raadzaal
Aanwezigen: M.C. Junius (voorzitter), M.H.C. Bakker-Mantjes, D.C. Bäckhaus, A. van Ballegooijen, H.D. Boender, D.P. Bosgieter, D. Dankaart, E.R. van der Geest, H. de Jong, B.G. Kamphuis, K.E. Kamphuis, H. Kap, M. Kromhout, C.M. Meerman-van Benthem, E.S. Noordzij, U. Özogul-Basin, J.F. Reumkens, C. van der Sande-de Groot, R.M. Slavenburg, B. Verschoor, E.B. Weeder, H. Westbroek, M.P. den Brok-Swakhoven (wethouder), P. Schop (wethouder), A.J. Spoon (wethouder), J. van der Velde (wethouder)
Afwezigen: K.J. de Graaff-van Lith, M. Peelen-Kamphuis, R. van Spronsen, N.J. van Straaten
Secretaris:griffier M.M. de Lange
Hamerstukken:; Lijst van ingekomen stukken. 2


Nr.Onderwerp /
Besluit
01

Opening en mededelingen.


De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
Met kennisgeving zijn afwezig: de heer R. van Spronsen (IBH), mevrouw K. De graaff-van Lith (IBH), de heer N.J. van Straaten (GroenLinks) en mevrouw M.Peelen-Kamphuis(IBH).

De voorzitter deelt mede dat er een technische storing is met de live uitzending waardoor de raads- en college leden niet individueel in beeld komen, maar wel goed te horen zijn.

De voorzitter vermeldt dat het de week van de veteranen is en dat het aanstaande zaterdag nationale veteranenweek is; vandaar dat het college en de griffier een witte anjer dragen tijdens de raadsvergadering.

Verder deelt zij mee dat er gisteren in het presidium onder andere aan de orde kwam dat er achterstallig onderhoud is ten aanzien van de beantwoording van vragen vanuit de fracties. Zij zegt toe dat het college deze voor het zomerreces zal beantwoorden.

Wethouder Spoon zegt toe dat de artikel 37 vragen van IBH en van GroenLinks fracties inzake het 5G netwerk nog voor het zomerreces zullen worden beantwoord.
Hij zegt tevens naar aanleiding van de vragen van het IBH met betrekking tot de organisatie van een streekmarkt/braderie toe dit met voortvarendheid op te pakken. Er is al contact gelegd met organisaties om dit zo goed mogelijk te faciliteren.
02

Vaststellen agenda.


De agenda wordt conform vastgesteld.
03

Vaststellen van de besluitenlijst van de vergadering van 28 mei 2020.


De besluitenlijst wordt zonder hoofdelijke stemming conform vastgesteld.
04

Hamerstukken: Agendapunt 06: Vaststellen rechtmatigheid uitgaven budget fractieondersteuning in het jaar 2019. Agendapunt 07: Instemmen met gunning accountantdiensten Deloitte B.V. Agendapunt 08: Instemmen met de zienswijze op de Programmabegroting VRR 2021 en 1e begrotingswijziging VRR 2020. Agendapunt 09: Instemmen met de Zendmachtiging Stichting Media Platform Voorne-Putten (zgn. LINQ media). Agendapunt 11: Beschikbaar stellen krediet aan het stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) ten behoeve van de StartersleningKrediet Starterslening 2020. Agendapunt 13: Beschikbaar stellen krediet voor de energietransitie. Agendapunt 14: Vaststellen Bestemmingsplan Molendijk 62. Agendapunt 15: Instemmen met aanpassing GR Syntrophos vanwege de WRNA. Agendapunt 17: Instemmen met de zienswijze op de conceptbegroting GGD-RR 2021.


Bij de agendapunten 14 en 17 geeft mevrouw Verschoor van GroenLinks een stemverklaring.
05

Lijst van ingekomen stukken.


De voorzitter geeft aan dat de door PvdA en CDA gevraagde terugkoppeling/beantwoording met betrekking tot punt 8, “herstel openbaar wandelgebied” ook vallen onder de toezegging bij agendapunt 01.
De lijst van ingekomen stukken wordt zonder hoofdelijke stemming conform vastgesteld.
06

20200278: Vaststellen rechtmatigheid uitgaven budget fractieondersteuning in het jaar 2019 HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
07

20200282: Instemmen met gunning accountantdiensten Deloitte B.V. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
08

20200235: Instemmen met de zienswijze op de Programmabegroting VRR 2021 en 1e begrotingswijziging VRR 2020. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
09

20200229: Instemmen met de Zendmachtiging Stichting Media Platform Voorne-Putten (zgn. LINQ media). HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
10

20200231: Vaststellen van de verordening Woonruimtebemiddeling regio Rotterdam 2020.


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
11

20200258: Beschikbaar stellen krediet aan het stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVn) ten behoeve van de StartersleningKrediet Starterslening 2020. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
12

20200263: Vaststellen eerste Herziening Exploitatieplan Kickersbloem 3.


Naar aanleiding van vragen van de fractie D66 zegt wethouder Spoon toe dat hij de raad voor 9 juli een lijstje van geïnteresseerde kopers m.b.t. de gronden van de gemeente en Kickersvoet zal verstrekken.
Mevrouw Bakker (D66) geeft een stemverklaring af: met alle kennis die men beetje bij beetje bij elkaar gekregen hebben stemt de D66 fractie voor het voorstel.
De weg daarnaar is echter wonderlijk en dat gedrag richting de raad wordt afgekeurd.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
13

20200259: Beschikbaar stellen krediet voor de energietransitie. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
14

20200254: Vaststellen Bestemmingsplan Molendijk 62. HAMERSTUK


Stemverklaring mevrouw Verschoor (GroenLinks): GroenLinks is zeer terughouden om normen te verhogen. Nu wordt door de toekomstige bewoners zelf een verhoging gevraagd en geldt deze verhoging alleen voor deze woning.
Groen Links stemt daar nu wel mee in.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
15

20200212: Instemmen met aanpassing Gemeenschappelijke Regeling Syntrophos vanwege de WRNA. HAMERSTUK


Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
16

20200273: Instemmen met de zienswijze Jaarstukken 2019 en begroting 2021 Streekarchief VP.


Wethouder den Brok zegt toe dat het college de te ramen kosten mee zal nemen in het fusieoverleg op Voorne.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
17

20200214: Instemmen met de zienswijze op de conceptbegroting GGD-RR 2021. HAMERSTUK


Stemverklaring mevrouw Verschoor (GroenLinks):
GroenLinks vindt het jammer dat er niet gesproken wordt over de mogelijke plus producten en hoopt dat dit wel ter sprake zal komen in de memo of in de commissie. Zij stemt wel in met dit agendapunt.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
18

20200244: Instemmen met de zienswijze op de gewijzigde begroting 2020 en de ontwerpbegroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp rijnmond


Stemverklaring de heer Reumkens (IBH): IBH fractie gaat noodgedwongen akkoord met de zienswijze, maar als zij volgend jaar met dezelfde situatie zal worden geconfronteerd zal hun zienswijze een stuk minder coulant zijn.

Zonder hoofdelijke stemming wordt conform besloten.
19

Begrotingswijzigingen.


Er zijn geen begrotingswijzigingen.
20

Rondvraag.


Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.
21

Sluiting.

Aldus vastgesteld door de raad der gemeente Hellevoetsluis in zijn openbare vergadering van

De raad voornoemd,
de griffier, de voorzitter,

[DIV]; [Commissiesecr]; [Achterdeur]*