Advies:
Beleidsveld:Algemeen Bestuur (De Jongh) Nummer:20130111
Deelproduct:Communicatie en dienstverlening
Onderwerp:Lidmaatschap Vereniging Nederlandse Vestingsteden
Portefeuillehouder:Jongh-de Champs J.D. de Functie:
Steller:Bakker, Carole
Product Groep:Bestuurs- & ManagementondersteuningAfdelingshoofd:Simone Bronsveld
Datum:02/01/2013Afhandelings-
datum:
Gevraagde Beslissing: In te stemmen met het beŽindigen van het lidmaatschap van de VNV, per 1 januari 2014 en in te stemmen met bijgevoegde opzeggingsbrief en deze te verzenden.

Besluit:Conform.
Show details for Mede-adviesMede-advies
Hide details for Mede-adviesMede-advies
Mede-advies
Afdelingen
Actiedatum:
Bestuurs- & Managementondersteuning, Concerncontrol, Samenlevingszaken
Overige Mede-advisering
  Raadscommissie
Adviserend/Informerend/Opinierend
Vergaderdatum Mede-advies
  Algemene Zaken en Middelen
  Wonen, Werk en Recreatie
  Zorg Welzijn en Onderwijs
  Zorg Welzijn en Onderwijs
  Zorg Welzijn en Onderwijs

Actie nemende afdeling: Bestuurs- & Managementondersteuning
Status: Open
Datum actie:

Hide details for ParafenrondeParafenronde
  Steller (Vrijgeven)
Carole Bakker
  Bakker, Carole
Ja
  Simone Bronsveld
Ja
Akkoord Afdelingshoofden
Concerncontroller/
Gemeentesecretaris
AkkoordOpmerkingen
wnd. A. ZevenbergenJa
loco M. Koets Ja
Burgemeester / WethoudersPortefeuille-
houder
AkkoordOpmerkingen
Heijningen mr. F.D. van
Jongh-de Champs J.D. de*Conform
Hofman P.D.
Taal E.H.Conform
Roza-de Pijper M.Conform
Show details for AdviesAdvies
Hide details for AdviesAdvies

Sinds 2002 is gemeente Hellevoetsluis lid van de Vereniging Nederlandse Vestingsteden. Afgevraagd wordt of de kosten van het lidmaatschap opwegen tegen het rendement wat hieruit gehaald wordt en of het zinvol is het lidmaatschap te continueren.
IMomenteel heeft de vereniging 10 leden. In de afgelopen vijf jaar zijn Den Bosch en Groenlo erbij gekomen. Den Bosch heeft het lidmaatschap in 2009 weer opgezegd, omdat hun doelstellingen niet aansluiten bij de doelstellingen van de vereniging. Om financiŽle redenen hebben de volgende steden de afgelopen jaren opgezegd: Zaltbommel, Amersfoort, Naarden, Groenlo en Weesp.

Al jaren gaan stemmen op om het lidmaatschap van de VNV op te zeggen, met als hoofdreden de kosten voor het lidmaatschap en de ogenschijnlijk geringe resultaten die het lidmaatschap oplevert. Enkele jaren geleden is besloten het citymarketingplan af te wachten alvorens een beslissing zou worden genomen. Inmiddels zijn nog geen concrete beslissingen rondom citymarketing genomen maar loopt het lidmaatschap stilzwijgend door.


Onderbouwing om het lidmaatschap te beŽindigen is als volgt:

 • Het merendeel van de doelstellingen van de VNV levert te weinig concrete resultaten op en/of sluit niet aan op onze situatie. Met name het genereren van naamsbekendheid als toeristisch product blijft zeer achter. Huidige bezoekersaantallen zijn vooral toe te schrijven aan de gebruikelijke promotie (via de VVV-ZHE en andere initiatieven). Ook de resultaten op het gebied van cultuurhistorisch toerisme zijn niet te danken aan de inspanningen van de VNV maar komen door de eigen inzet en krachtenbundeling op Voorne Putten en binnen Hellevoetsluis zelf. De doelstelling het benutten van de potenties per vestingstad binnen de eigen marktsituatie komt totaal niet tot uiting binnen de vereniging.
 • De productenlijn van de VNV is op papier mooi weergegeven maar in realiteit anders: Niet alle producten die de VNV voornemens is te produceren, zijn daadwerkelijk geproduceerd. Zo is bijvoorbeeld geen overeenstemming over het maken van een promotiefilm. Bestaande producten zoals bijvoorbeeld een digitale nieuwsbrief wordt uitsluitend verstuurd naar een handvol geadresseerden (bestuurders en ambtenaren) en het foldermateriaal heeft een ouderwetse en niet-professionele uitstraling.
 • Hellevoetsluis is ook lid van de Europese equivalent van de VNV: European Walled Towns (EWT). Dit gezelschap streeft nagenoeg dezelfde doelstellingen als de VNV maar trekt dit in een Europees kader en kan zodoende ook (succesvol) aanspraak maken op Europese subsidies. In tegenstelling tot de VNV is het ook mogelijk om specifieke “vestingstedenproblematiek” te bespreken met als doel tot concrete oplossingen te komen.
 • De schaarse contactmomenten binnen de VNV bieden te weinig tijd en mogelijkheden voor het nader uitwerken van besproken acties (bijvoorbeeld eerdergenoemde promotiefilm).
 • Zoals aangegeven hebben de afgelopen jaren prominente vestingsteden (onder andere Den Bosch, Naarden, Zaltbommel) hun lidmaatschap om verschillende redenen opgezegd: ontevredenheid over bereikte resultaten, bezuinigingen, weinig mogelijkheden tot uitoefenen van invloed, geen meerwaarde, niet voldoende aansluiting bij eigen doelstellingen. Dit zorgt ervoor dat de betrokkenheid vanuit de steden en een verdere verzwakking van het imago van de vereniging.

Concluderend kan worden gezegd dat het lidmaatschap van de VNV niet het gewenste resultaat oplevert en het daaruit volgend advies is dat continuering van het lidmaatschap niet gewenst is. Hoewel geadviseerd wordt het lidmaatschap van de VNV te beŽindigen, zijn we wel van mening dat de vestingstad Hellevoetsluis promotie verdient en nodig heeft. Het voorstel is daarom het vrijgekomen bedrag structureel te besteden aan stadspromotie. Een communicatieplan met concrete promotiemiddelen voor de komende jaren wordt op korte termijn in overleg met de betrokken afdelingen en portefeuillehouders uitgewerkt. Bij de begroting 2014-2017 zal een voorstel worden gedaan voor de aanwending van de vrij gekomen middelen.
Communicatie
De VNV zal middels bijgevoegde brief (concept) worden geÔnformeerd over het voornemen het lidmaatschap te beŽindigen.
Financiele consequenties
De kosten voor het lidmaatschap van de VNV bedragen € 7576,75 per jaar. De opzegtermijn is een jaar. De laatste factuur voor het lidmaatschap is betaald in oktober 2012 voor het lidmaatschap tot en met 2012. Voor 2013 moet het lidmaatschap nog worden betaald. Bij de begroting 2014-2017 zal een voorstel worden gedaan voor de aanwending van de vrij gekomen middelen.
Advies OR
Gevraagde besluit
Het gevraagde besluit aan het college van B&W is om:

1. In te stemmen met het beŽindigen van het lidmaatschap van de VNV, per 1 januari 2014.
2. In te stemmen met bijgevoegde opzeggingsbrief en deze te verzenden.
Show details for Routing InformatieRouting Informatie
Hide details for Routing InformatieRouting Informatie
- Type stuk: B & W - openbaar
- Zaaknummer

- Status: In B&W geweest
Show details for RaadsbesluitRaadsbesluit
Hide details for RaadsbesluitRaadsbesluit
Raadsvoorstel
Niet aanwezig

Raadsbesluit
Show details for Basis Archief CodeBasis Archief Code
Hide details for Basis Archief CodeBasis Archief Code
BAC:BAC-omschrijving:

Archief:
Show details for Contrair AdviesContrair Advies
Hide details for Contrair AdviesContrair Advies
Show details for Vergaderdata raad / B&W / P&OVergaderdata raad / B&W / P&O
Hide details for Vergaderdata raad / B&W / P&OVergaderdata raad / B&W / P&O
Datum Collegevergadering: 19-03-2013 In B&W geweest
Datum Raadsvergadering:
Datum P&O Vergadering:
Nummer Raadsvergadering:

Memo lidmaatschap VNV 2013.docMemo lidmaatschap VNV 2013.doc
CONCEPT opzegging VNV.docCONCEPT opzegging VNV.doc| Raadsstukken | Raad | Agenda/Besluitenlijst Raad |