Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Advies

Advies:
Beleidsveld:Beheer Openbare Ruimte (Schop) Nummer:20200085
Deelproduct:Wijkbeheer Beheer, Vergunningen & Handhaving
Onderwerp:Burgerpeiling Oversteekplaats De Sprong en meldingen openbare ruimte
Portefeuillehouder:Schop, P. Functie:
Product Groep:Beheer Vergunningen & Handhaving
Datum:02/05/2020Afhandelings-
datum:


Gevraagde Beslissing:Naar aanleiding van de "Burgerpeiling Oversteekplaats De Sprong en meldingen openbare ruimte" instemmen met het informeren van de deelnemers over de resultaten van het onderzoek en de vervolgacties.
Besluit:Conform.

Vermelden persoonsgegevens:n.v.t
Motivatie gekozen grondslag:


Hide details for Mede-adviesMede-advies
Mede-advies
Afdelingen
Actiedatum:
Beheer Vergunningen & Handhaving, Bestuurs- & Managementondersteuning, Concerncontrol, Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid
Overige Mede-adviseringRaadscommissieAdviserend/Informerend/Opinierend
Vergaderdatum Mede-advies
Algemene Zaken en Middelen
Wonen, Werk en Recreatie
Zorg Welzijn en Onderwijs
Zorg Welzijn en Onderwijs
Zorg Welzijn en Onderwijs

Actie nemende afdeling: Beheer Vergunningen & Handhaving
Status: Open
Datum actie:

Hide details for ParafenrondeParafenronde
Steller (Vrijgeven)
StellerJa
AfdelingshoofdJa
Akkoord Afdelingshoofden
Concerncontroller/
Gemeentesecretaris
AkkoordOpmerkingen
ConcerncontrollerJa
GemeentesecretarisJa
Burgemeester / WethoudersPortefeuille-
houder
AkkoordOpmerkingen
Junius, M.C.Bespreken
Brok, M. den Bespreken
Spoon, A.J.Bespreken
Velde. H. van der Conform
Schop, P.*Conform
Hide details for AdviesAdvies

De gemeente heeft september 2019 een peiling laten uitvoeren door Newcom bij het burgerpanel in Hellevoetsluis. Aanleiding daarvoor was dat de gemeente enerzijds inzicht wilde hoe inwoners de oversteekplaats Trambaanpad – De Sprong ervaren en anderzijds beter inzicht wilde in de manier waarop mensen in de gemeente Hellevoetsluis meldingen doen over de openbare ruimte.
IEind oktober 2019 heeft Newcom de resultaten van de peiling gerapporteerd. De rapportage is als bijlage bij dit advies gevoegd. Op hoofdlijnen geeft de rapportage het volgende beeld.

Algemeen
Het onderzoek is uitgezet bij 2.312 inwoners van het burgerpanel en via een open link. 628 inwoners van het panel en 118 inwoners via de open link hebben deelgenomen aan het onderzoek. Newcom concludeert dat de respons in aantallen en percentage voldoende groot is en dat ook de spreiding naar leeftijd en geslacht voldoende is.

Oversteekplaats de Sprong
 • Inwoners die het kruispunt gebruiken doen dat vooral met de auto (60%) en fiets (32%)
 • Automobilisten en fietsers beoordelen de doorstroming en de verkeersveiligheid als (ruim) onvoldoende
 • De helft van alle gebruikers is (zeer) kritisch over het afsluiten van de oversteekplaats, in het bijzonder voetgangers en fietsers
 • Ook over een afsluiting van het Trambaanpad is de helft van de gebruikers negatief, met name voetgangers en fietsers
 • Dagelijkse gebruikers geven alle gevraagde aspecten van veiligheid en overzichtelijkheid een ruime onvoldoende, met name de doorstroming en veiligheid voor fietsers en voetgangers
 • Naast de voorgelegde maatregelen voor het afsluiten van de oversteek zien inwoners een aantal oplossingen om de situatie te verbeteren zoals o.a. het plaatsen van verkeerslichten, het verwijderen van begroeiing of het aanleggen van een langzaam verkeer tunnel.
De resultaten van de peiling maken duidelijk dat het afsluiten van de oversteek bij de Sprong niet zomaar doorgezet kan worden. Oplossingen voor deze oversteek vragen mogelijk (principiële) keuzes wat betreft de voorrangsregeling tussen auto en fiets. Dit kan o.a. gevolgen hebben voor de doorstroming van het autoverkeer en vanuit het oogpunt van uniformiteit kan het ook doorwerking krijgen naar andere oversteekplaatsen in Hellevoetsluis. In overleg met de wethouder is afgesproken om daarvoor verder onderzoek te doen op deze en andere oversteeklocaties. De eerste aanzet daarvoor is in december al gedaan middels een onderzoek naar intensiteit van het fietsverkeer en conflictsituaties op de oversteek de Sprong en de oversteek op de Rijksstraatweg ter hoogte van de Amnesty Internationallaan. Dit geeft input voor de probleemanalyse en een vervolgonderzoek naar mogelijke oplossingsrichtingen, dat gepland is voor het eerste halfjaar van 2020.

Meldingen openbare ruimte
 • Op basis van de peiling wordt geconcludeerd dat de helft van de inwoners het afgelopen jaar tenminste één melding heeft gedaan. De werkelijke hoeveelheid burgermeldingen die bij de gemeente zijn binnengekomen bedroeg in 2017 7.800 en 2019 8.500.
  De website wordt het meest gebruikt voor meldingen, gevolgd door telefoon en e-mail
 • Melding doen via de website heeft ook de voorkeur, gevolgd door telefoon en e-mail
 • Één op de drie niet gebruikers van de website vindt melding via de website lastig door onwetendheid of beperkte gebruiksvriendelijkheid website
 • Zes op de tien vindt dat zij een melding goed kunnen doen via het meldingensysteem. Algemene beoordeling is krap voldoende.
 • Het gemak waarmee men de status van een melding kan volgen scoort een krappe voldoende en biedt veel ruimte voor verbetering
 • Voor bijna een derde van de website-melders is het onduidelijk wat de gemeente met hun melding gedaan heeft
 • Gebruikers van een smartphone zijn het meest ontevreden over de gebruiksvriendelijkheid van het meldingensysteem
 • Verbeterkansen schuilen naast betere informatie over de opvolging en de opvolging zelf, vooral in het optimaliseren van de interface.

De resultaten van de peiling bevestigen ons beeld dat de ontsluiting en opvolging van het meldingensysteem onderdelen zijn die verder verbeterd kunnen worden. Het verder verbeteren van de opvolging van meldingen blijven we aandacht geven. Verbeteringen die aanpassing vragen van het meldingensysteem worden in het derde kwartaal van dit jaar opgepakt.
De leden van het Hellevoetsluis Panel worden geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek en wat de gemeente ermee doet. Ook wordt de rapportage van het onderzoek op de gemeentelijke website geplaatst.
-
Naar aanleiding van de "Burgerpeiling Oversteekplaats De Sprong en meldingen openbare ruimte" instemmen met het informeren van de deelnemers over de resultaten van het onderzoek en de vervolgacties.
Hide details for Routing InformatieRouting Informatie
- Type stuk: B & W - openbaar
- Zaaknummer

- Status: In B&W geweest
Hide details for RaadsbesluitRaadsbesluit
Raadsvoorstel
Niet aanwezig

Raadsbesluit
Hide details for Basis Archief CodeBasis Archief Code
BAC:BAC-omschrijving:

Archief:
Hide details for Vergaderdata raad / B&W / P&OVergaderdata raad / B&W / P&O
Datum Collegevergadering: 18-02-2020 In B&W geweest
Datum Raadsvergadering:
Datum P&O Vergadering:
Nummer Raadsvergadering: