Home Inwoners > Bestuur en organisatie > Agenda's en verslagen > Advies

Advies:
Beleidsveld:Milieu (Schop) Nummer:20200168
Deelproduct:Milieu Algemeen
Onderwerp:Energieverkenning Voorne-Putten, een landschappelijk perspectief op de energietransitie
Portefeuillehouder:Schop, P. Functie:
Product Groep:Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid
Datum:03/11/2020Afhandelings-
datum:


Gevraagde Beslissing:1. De opgelegde geheimhouding op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2, sub b van de Wet openbaarheid van bestuur op het rapport 'Energieverkenning Voorne-Putten, een landschappelijk perspectief op de energietransitie' op te heffen
2. Kennis te nemen van de oplegnotitie Energieverkenning Voorne-Putten
3. Het rapport 'Energieverkenning Voorne-Putten, een landschappelijk perspectief op de energietransitie' voorzien van de oplegnotitie Energieverkenning Voorne-Putten ter informatie aan de gemeenteraad te sturen.
Besluit:Conform.

Vermelden persoonsgegevens:n.v.t
Motivatie gekozen grondslag:


Hide details for Mede-adviesMede-advies
Mede-advies
Afdelingen
Actiedatum:
Bestuurs- & Managementondersteuning, Concerncontrol, Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid
Overige Mede-adviseringRaadscommissieAdviserend/Informerend/Opinierend
Vergaderdatum Mede-advies
Algemene Zaken en Middelen
Wonen, Werk en Recreatie
Zorg Welzijn en Onderwijs
Zorg Welzijn en Onderwijs
Zorg Welzijn en Onderwijs
Inf.14-05-2020Hide details for Advies RaadscommissieAdvies Raadscommissie

    Raadscommissie
Algemene Zaken en Middelen

Advies Raadscommissie

Actie nemende afdeling: Ruimtelijke Ontwikkeling & Beleid
Status: Open
Datum actie:

Hide details for ParafenrondeParafenronde
Steller (Vrijgeven)
StellerJa
AfdelingshoofdJa
Akkoord Afdelingshoofden
Concerncontroller/
Gemeentesecretaris
AkkoordOpmerkingen
ConcerncontrollerJa
GemeentesecretarisJa
Burgemeester / WethoudersPortefeuille-
houder
AkkoordOpmerkingen
Junius, M.C.Bespreken
Brok, M. den Bespreken
Spoon, A.J.Conform
Velde. H. van der Conform
Schop, P.*Conform
Hide details for AdviesAdvies

Begin 2020 is in de regio Rotterdam – Den Haag, waar gemeente Hellevoetsluis toe behoort, gestart met de doorontwikkeling van de Energiestrategie tot een Regionale Energiestrategie (RES) conform de eisen vanuit het Klimaatakkoord. De ontwikkeling van de RES verloopt in een hoog tempo en wordt snel concreter. Momenteel wordt het landschap van de hele regio, de opgave van de energietransitie en de andere ruimtevragende ontwikkelingen/opgaves met elkaar verbonden. Dit levert inzichten op over de draagkracht van een type landschap qua energieopwekking. Dit moet in de Concept-RES (1 juni 2020) leiden tot abstracte zoekgebieden voor zon- en windenergie voor 2030 en 2050 en uiteindelijk in de RES 1.0 (1 maart 2021) concrete zoekgebieden in de regio opleveren. De gemeenteraden en algemeen besturen van de regiopartners worden in de maanden juni en juli 2020 in de gelegenheid gesteld om op basis van de Concept-RES wensen en bedenkingen mee te geven. De Energieverkenning Voorne-Putten, opgesteld door landschapsarchitectenbureau Feddes/Olthof, biedt hiertoe voor Voorne-Putten vanuit landschappelijk perspectief relevante inzichten op de energietransitie. De colleges en gemeenteraden kunnen deze inzichten gebruiken om de wensen en bedenkingen mede te onderbouwen. In de collegevergadering van 10 december 2019 (nummer 20190772) is besloten tot geheimhouding. Hiertoe is het van belang om het rapport Energieverkenning Voorne-Putten nu vrij te geven zodat de gemeenteraden, maar ook inwoners en partners, op een juiste manier hier in meegenomen kunnen worden.
IBestuurlijk belang
De gemeenten van Voorne-Putten hebben er belang bij dat er in de regio Rotterdam-Den Haag een RES wordt ontwikkeld waarin een goede balans wordt gevonden tussen de ruimtelijke kwaliteit van het landschap, de opwekking van hernieuwbare energie, het versterken van een goed vestigings- en recreatieklimaat en het behoud van een productief agrarisch landschap. De Energieverkenning Voorne-Putten van Feddes/Olthof biedt hiertoe een eilandbreed landschappelijk perspectief op de energietransitie, op basis waarvan zij de keuzes waar zij voor staan in het kader van de RES kunnen onderbouwen. Het rapport dient als strategische bouwsteen ter voorbereiding op bespreking van de opgave van de RES met de regiopartijen. Nu de bespreking van de Concept-RES nadert en de beleidsbepaling namens Hellevoetsluis aan de orde komt is het nu het moment om het rapport openbaar te maken. Dit zodat het landschappelijk perspectief op de energietransitie op Voorne-Putten meegenomen kan worden met de bespreking van de opgave van de RES met raden, partners en inwoners. De Energieverkenning Voorne-Putten is nadrukkelijk een onafhankelijk advies en geen vastgesteld beleid. Naast dit advies zijn er meer aspecten van belang bij de ontwikkeling van de RES. Denk hierbij aan de technische en financiŽle haalbaarheid met het oog op de netinfrastructuur en businesscases, de economische waarde van het landschap (land- en tuinbouw, recreatie en toerisme, etc) en het bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak voor de wijze van inpassing van de energietransitie op Voorne-Putten. Het is aan de colleges en gemeenteraden om, in samenspraak met de bevolking en andere belanghebbenden, tot keuzes en besluiten ten aanzien van de opgave van de RES te komen.

Centrale vraag
Hoe kan de gemeenteraad mede tot de juiste afwegingen en maximale maatschappelijke acceptatie komen voor de keuzes en besluiten waar hij voor staat in het ontwikkelproces van de RES?

Beoogd maatschappelijk resultaat:
Dat het landschappelijk perspectief op de energietransitie, naast alle andere perspectieven (o.a. economisch en financieel) door de gemeenteraad wordt meegewogen bij het innemen van standpunten, het maken van keuzes en het nemen van besluiten in het proces van de ontwikkeling van de Regionale Energiestrategie regio Rotterdam – Den Haag.

Kader:
In het college is de Energieverkenning Voorne-Putten van Feddes/Olthof besproken. Hierbij is besloten om de Energieverkenning Voorne-Putten te betrekken bij de besluitvorming over het aandeel van de gemeente in het Regionaal Uitvoeringsprogramma Energie en de Regionale Energiestrategie en in de uitwerking hiervan in het ruimtelijk beleid. Daarnaast is besloten op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2, sub b van de Wet openbaarheid van bestuur, geheimhouding op te leggen van alle schriftelijke stukken en van hetgeen in het college wordt besproken over dit onderwerp en de geheimhouding pas op te heffen nadat hierover overeenstemming is met de overige gemeenten op Voorne-Putten.

Argumentatie:
Feddes/Olthof heeft in de Energieverkenning Voorne-Putten de verschillende landschapstypologiŽen in het landschap van Voorne-Putten ontleedt en benoemt op basis daarvan de belangrijkste kwaliteiten. Ook worden er toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap op het eiland benoemd, zoals verzanding en verzilting, maar ook (mogelijke) infrastructurele ontwikkelingen. Vervolgens is de ruimtelijke impact van de energietransitie in beeld gebracht. Feddes/Olthof heeft hierbij als uitgangspunt de ambitie van de gemeenten op Voorne Putten om in 2050 CO2-neutraal te zijn genomen. De analyse van landschappelijke kwaliteiten, de ruimtelijke ontwikkelingen en de energie-opgave levert een aantal uitgangspunten en bouwstenen per landschapstype op. Hiermee wordt voor de gemeenteraad inzichtelijk welke landschapstypen vanuit landschappelijk perspectief moeten worden ontzien en welke weer wel geschikt kunnen zijn voor inpassing van duurzame energie. Vanuit andere perspectieven (o.a. economische en financieel) op de energietransitie kunnen deze delen van het landschap ook juist niet of juist weer wel geschikt zijn voor de energietransitie. Door de colleges en gemeenteraden tijdens het ontwikkelproces van de RES mee te nemen in de verschillende perspectieven wordt hij in staat gesteld afwegingen te maken en standpunten in te nemen. Dit proces wordt zowel vanuit de energieregio Rotterdam – Den Haag als op niveau van Voorne-Putten gefaciliteerd.

Maatschappelijk draagvlak:
Voor de bespreking van de ruimtelijke inpassing van de opwek van duurzame energie met de inwoners en partners, wat spoedig zal volgen, is het van belang dat eenieder kennis kan nemen van de Energieverkenning Voorne-Putten, om met alle beschikbare informatie hierover van gedachten te wisselen. Op deze wijze wordt getracht tot een maximaal maatschappelijke acceptatie voor de inpassing van de energietransitie op Voorne-Putten te komen.

Realisatie van het besluit:
De Energieverkenning Voorne-putten is niet dť visie op de energietransitie maar een verkenning voor de inpassing van duurzame energie vanuit een landschappelijk perspectief. De bijgeleverde oplegnotitie duidt de functie van het rapport. De inhoud van de Energieverkenning Voorne-Putten is op dinsdag 10 maart 2020 tijdens het besloten deel van de regionale radenbijeenkomst met het thema Energietransitie door landschapsarchitectenbureau Feddes/Olthof aan raadsleden toegelicht. Nadat alle vier de colleges van Voorne-Putten hebben besloten om de geheimhouding op de Energieverkenning Voorne-Putten op te heffen dan wordt deze voorzien van de oplegnotitie ter informatie aan de gemeenteraden gestuurd. Hiermee wordt de Energieverkenning ook openbaar toegankelijk voor inwoners en partijen. Het van belang vanuit de gemeenten te communiceren hoe de inhoud en het advies uit de Energieverkenning Voorne-Putten moet worden gelezen, welke status het document heeft en bij welke processen deze wordt meegenomen. Dit om maximale acceptatie onder inwoners en partners te verkrijgen. In afstemming met de communicatieadviseurs wordt een begeleidende communicatieboodschap ontwikkeld en zal een FAQ worden bijgehouden.
De openbaarmaking en de inhoud van het rapport Energieverkenning Voorne-Putten wordt geÔntegreerd in de communicatie over de Regionale Energiestrategie (RES) regio Rotterdam – Den Haag. Een communicatielijn over de RES wordt momenteel op Voorne-Putten gezamenlijk voorbereidt en afgestemd. Naar verwachting wordt vanaf medio maart gestart met communicatie rondom het proces van de RES.
In afstemming met de communicatieadviseurs wordt een begeleidende communicatieboodschap ontwikkeld en zal een FAQ worden bijgehouden.
Er zijn geen financiŽle consequenties gemoeid aan het vrijgeven van de Energieverkenning Voorne-Putten.
Het college wordt geadviseerd om:
1. De in de collegevergadering opgelegde geheimhouding op grond van artikel 55 van de Gemeentewet en artikel 10, lid 2, sub b van de Wet openbaarheid van bestuur op het rapport 'Energieverkenning Voorne-Putten, een landschappelijk perspectief op de energietransitie' op te heffen;
2. Kennis te nemen van de oplegnotitie Energieverkenning Voorne-Putten;
3. Het rapport 'Energieverkenning Voorne-Putten, een landschappelijk perspectief op de energietransitie' voorzien van de oplegnotitie Energieverkenning Voorne-Putten ter informatie aan de gemeenteraad te sturen.
Hide details for Routing InformatieRouting Informatie
- Type stuk: B & W - openbaar
- Zaaknummer

- Status: Raadscommissie
Hide details for RaadsbesluitRaadsbesluit
Raadsvoorstel
Niet aanwezig

Raadsbesluit
Hide details for Basis Archief CodeBasis Archief Code
BAC:BAC-omschrijving:

Archief:
Hide details for Vergaderdata raad / B&W / P&OVergaderdata raad / B&W / P&O
Datum Collegevergadering: 31-03-2020 In B&W geweest
Datum Raadsvergadering:
Datum P&O Vergadering:
Nummer Raadsvergadering:

Oplegnotitie Energieverkenning Voorne-Putten.pdfOplegnotitie Energieverkenning Voorne-Putten.pdf
Energieverkenning Voorne-Putten 11-10-2019.pdfEnergieverkenning Voorne-Putten 11-10-2019.pdf